Utfyllende bestemmelser til EMIR om likeverdighet for visse derivattransaksjoner under tilsyn av Office of the Superintendent of Financial Institutions i Canada

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1104 av 5. juli 2021 om anerkjennelsen av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Canada med hensyn til derivattransaksjoner under tilsyn av Office of the Superintendent of Financial Institutions som likeverdig med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1104 of 5 July 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Canada for derivatives transactions supervised by the Office of the Superintendent of Financial Institutions as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglene har trådt i kraft i EU, er innlemmet i EØS-avtalen og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR § 3 nr. 4.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regelverk til Forordning (EU) 648/2012 (EMIR). EMIR gir Kommisjonen myndighet til å fatte likeverdighetsbeslutninger hva gjelder likeverdigheten av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen for derivattransaksjoner i tredjeland.

EU-kommisjonen har fattet beslutning om at den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Canada for derivattransaksjoner under tilsyn av Office of the Superintendent of Financial Institutions er likeverdig med visse krav i EMIR artikkel 11. Dette innebærer at motparter i de aktuelle derivatkontraktene skal anses for å ha oppfylt visse krav i EMIR når minst en av derivatmotpartene er etablert i Canada. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR ved inkorporasjon, se § 3 nr. 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1104
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021D1104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.07.2021
Frist returnering standardskjema: 02.11.2021
Dato returnert standardskjema: 01.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.02.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 13/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 22.02.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: