Utfyllende bestemmelser til EMIR om likeverdighet for visse derivattransaksjoner under tilsyn av visse tilsynsorganer i USA

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1108 av 5. juli 2021 om anerkjennelsen av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Amerikas forente stater når det gjelder derivattransaksjoner under tilsyn av Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Farm Credit Administration og Federal Housing Finance Agency som likeverdig med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1108 of 5 July 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of the United States of America for derivatives transactions supervised by the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Deposit Insurance Corporation, the Farm Credit Administration and the Federal Housing Finance Agency as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er vedtatt i EU 5. juli 2021 og trådt i kraft, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regelverk til Forordning (EU) 648/2012 (EMIR). EMIR gir Kommisjonen myndighet til å fatte likeverdighetsbeslutninger hva gjelder likeverdigheten av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen for derivattransaksjoner i tredjeland.

EU-Kommisjonen har med denne utfyllende rettsakten fattet beslutning om at den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i USA for derivattransaksjoner under tilsyn av Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Farm Credit Administration og Federal Housing Finance Agency​er likeverdig med visse krav i EMIR artikkel 11. Dette innebærer at motparter i de aktuelle derivatkontraktene skal anses for å ha oppfylt visse krav i EMIR når minst en av derivatmotpartene er etablert i USA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1108
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021D1108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.07.2021
Frist returnering standardskjema: 02.11.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker