Utfyllende bestemmelser til MAR om samarbeidsavtaler med tredjeland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1783 av 2. juli 2021 med supplerende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som inneholder en mal for samarbeidsavtaler med tredjeland

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1783 of 2 July 2021 supplementing Regulation (EU) 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards containing a template document for cooperation arrangements with third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU og trådte i kraft 31.10.21. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til forordning om markedsmisbruk (EU) nr. 596/2014 (MAR).

Forordningen fastsetter en mal for tilsynsmyndighetenes samarbeidsavtaler med tredjeland om utveksling av informasjon og om håndheving av forpliktelser i henhold til MAR i tredjestater. Malen oppstiller krav om hva samarbeidsavtalen skal regulere, blant annet følgende:

  • Beskrivelse av den typen assistanse som skal ytes
  • Liste opp tilfeller hvor samarbeidsforespørsler kan avslås
  • Beskrive regler om hvordan informasjonen som utveksles, kan benyttes
  • Beskrivelse av taushetsregler om konfidensialitet for informasjon som avsløres, mottas, utveksles eller overføres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (MAR). Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1783
Rettsaktnr.: (EU)2021/1783
Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No. 596/2014
Celexnr.: 32021R1783

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.07.2021
Frist returnering standardskjema: 02.11.2021
Dato returnert standardskjema: 02.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker