Vet - sykdomsfri status tuberkulose, blåtunge, varroa og IHN i Spania, Portugal, Finland og Danmark

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1911 av 27. oktober 2021 som endrer vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status av den autonome regionen Galicia og den autonome regionen Principado de Asturias i Spania for infeksjon med Mykobakterium tuberkulosis-komplekset, endrer vedlegg VIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status av den autonome regionen Islas Baleares, provinsene Huelva og Sevilla, regionene Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros og Zafra i Badajoz provinsen i Spania og Alentojo regionen og Santarém distriktet i Lisboa e Vale do Tejo regionen i Portugal fra infeksjon med blåtungevirus, endrer vedlegg IX til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for Åland i Finland fra infestasjon med Varroa spp og endrer vedlegg XIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for Danmark og Finland når det gjelder infeksiøs haematopoetisk nekrose

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1911 of 27 October 2021 amending Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the disease-free status of the Autonomous Community of Galicia and the Autonomous Community of Principado de Asturias in Spain from infection with Mycobacterium tuberculosis complex, amending Annex VIII thereto as regards the disease-free status of Autonomous Community of Islas Baleares, Huelva and Sevilla provinces and the regions of Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros and Zafra in Badajoz province in Spain and Alentejo region and Santarém district in Lisboa e Vale do Tejo region in Portugal from infection with bluetongue virus, amending Annex IX thereto as regards the disease-free status of the Åland islands in Finland from infestation with Varroa spp and amending Annex XIII thereto as regards the disease-free status of Denmark and Finland regarding Infectious haematopoietic necrosis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artiklene 5 og 9 i denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629 og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882. Artikkel 9 i dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategoriene A, B og C.

Rettsakten endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 som listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for kategori B- og C-sykdommer. Endringene er som følger:

  • Vedlegg II endres ved at oppføring for sykdomsfri status for infeksjon med Mykobakterium tuberkulosis-komplekset av den autonome regionen Galicia og den autonome regionen Principado de Asturias i Spania endres.
  • Vedlegg VIII endres ved at oppføring for sykdomsfri status for infeksjon med blåtungevirus av den autonome regionen Islas Baleares, provinsene Huelva og Sevilla, regionene Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros og Zafra i Badajoz provinsen i Spania og Alentojo regionen og Santarém distriktet i Lisboa e Vale do Tejo regionen i Portugal endres.
  • Vedlegg IX endres ved at oppføring av sykdomsfri status for infestasjon med Varroa spp av Åland i Finland endres.
  • Vedlegg XIII endres ved at oppføring av sykdomsfri status for infeksiøs haematopoetisk nekrose (IHN) for Danmark og Finland endres.

Endringene gjøres på bakgrunn av at Kommisjonen har vurdert og funnet tilfredsstillende dokumentasjon fra de nevnte landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Vi støtter oss til Kommisjonens vurderinger når det gjelder godkjenning av sykdomsfri status eller tilbaketrekking av disse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1911
Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/620
Celexnr.: 32021R1911

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 24.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker