EØS-notatbasen

EURL Rift Valley fever

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/2156 av 17. september 2021 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 ved opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2156 of 17 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by establishing the European Union reference laboratory for Rift Valley fever

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen utpeker EU-refereranselaboratorium for Rift Valley Fever (RVF) som er en virusinfeksjon som hovedsakelig gir sykdom hos husdyr, men fra dyr kan infeksjonen overføres også til mennesker (zoonose). Det er risiko for importsmitte av sykdommen fra andre land inn til EU. EU har allerede etablert kontrolltiltak for å bekjempe RVF og utpeker nå også et eget refereranselaboratorium for sykdommen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er ikke gjennomført noen konsekvensutredning siden forordningen ikke forventes å ha betydelig innvirkning.
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, laboratorier eller næring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2156
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625
Celexnr.: 32021R2156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2021
Frist returnering standardskjema: 12.11.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: