Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2094 av 29. november 2021 om godkjenning av decoquinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Zoetis Belgium SA) og oppheving av forordning (EF) nr. 1289/2004

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2094 of 29 November 2021 concerning the authorisation of decoquinate (Deccox and Avi-Deccox 60G) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Zoetis Belgium SA) and repealing Regulation (EC) No 1289/2004

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjelder regodkjenning av koksidiostatikaen Deccox ® med det aktive stoffet decoquinate for slaktekylling. Dette er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EØF) som nå er regodkjent etter nytt regelverk. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø med et størsteinnhold på 40 mg/kg. Koksidiostatikaen har ikke antbakteriell virkning, og det er ikke observert interaksjon med andre tilsetningsstoffer eller legemidler. Produktet er ikke gentoksisk. Det er vurdert at det ikke er nødvendig å definere MRL-nivå i animalske produkter. Tilsetningsstoffet har effekt med et minsteinnhold på 30 mg/kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjente for bruk i Norge. Decoquinate er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene. Rettsakten krever derfor ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Den skal heller ikke sendes på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2094
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker