EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2090 av 25. november 2021 om avslag på godkjenning av titandioksid som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2090 of 25 November 2021 concerning the denial of authorisation of titanium dioxide as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder avslag på godkjenning for fargestoffet titandioksid (TiO2) som tilsetningsstoff som setter farge på fôret til alle dyr. Dette tilsetningsstoffet var godkjent etter gammelt regelverk, og var nå søkt regodkjent etter nytt regelverk. Dette er det samme stoffet som EFSA har vurdert som tilsetningsstoff i mat og konkludert med at det ikke er trygt for folkehelsen. EFSA antar at det samme vil gjelde ved bruk av dette tilsetningsstoffet i fôr. EFSA viser til at stoffet er gentoksisk og det ikke kan utelukkes negative effekter, spesielt for dyr som lever lenge og for forbrukerne. Søker har heller ikke levert data om den spesifikke bruken i fôr. EFSA er derfor ikke i stand til å konkludere. EFSA er også bekymret for de som skal jobbe med dette stoffet.

Godkjenning av fargestoffet titandioksid avslås derfor og må trekkes fra markedet med følgende overgangsperioder:

  • Eksisterende lager av titandioksid må tilbaketrekkes fra markedet innen 3 måneder etter denne forordningen trer i kraft.
  • Fôrmidler og fôrblandinger hvor titandioksid inngår må tilbaketrekkes fra markedet innen 6 måneder etter denne forordningen trer i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Titandioksid er et tilsetningsstoff som er på markedet i dag, og som i regodkjenningsprosessen har vist seg at ikke er trygt. Titandioksid var bare godkjent som fargestoff i fôr til hund og katt. Det er estimert at 3 % av kjæledyrfôret på det europeiske markedet inneholder titandioksid. Det er positivt at tilsetningsstoffer som ikke er trygge, trekkes fra markedet. Fargestoffer er heller ikke essensielle tilsetningsstoffer. Det bør derfor ikke være problemer med at dette tilsetningsstoffet ikke lenger kan benyttes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2090
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 167/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.06.2022

Lenker