Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2047 av 23. november 2021 om godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: HuvePharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2047 of 23 November 2021 concerning the authorisation of amprolium hydrochloride (COXAM) as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation: HuvePharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjelder godkjenning av koksidiostatikaen amproliumhydroklorid (COXAM) for slaktekylling og livkylling. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Stoffet har en effekt mot koksidiose med en dose på 125 mg/kg for slaktekylling. Dette kan ekstrapoleres til også å gjelde livkylling opp til 12 ukers alder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjent for bruk i Norge. Amproliumhydroklorid er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene. Rettsakten krever derfor ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Den skal heller ikke sendes på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2047
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.11.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker