Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2077 av 26. november 2021 om godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2077 of 26 November 2021 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-valin produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 7.366) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyrearter. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent mot antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-valin er en god aminosyrekilde, men for at stoffet skal være effektivt for drøvtyggere, må det beskyttes mot nedbrytning i vomma, siden aminosyrer først har effekt hvis de videreføres til tarmen for opptak der.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2077
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker