EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2095 av 29. november 2021 om godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2095 of 29 November 2021 concerning the authorisation of L-lysine base, L-lysine monohydrochloride and L-lysine sulphate as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av tre lysin-tilsetningsstoffer produsert ved hjelp av genmodifiserte stammer av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80183, CCTCCM 2015595 eller KCCM 80227) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyrearter. Det er ikke detektert rester fra mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. EFSA vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-lysin er en god aminosyrekilde, men for at aminosyren skal være effektiv for drøvtyggere, må den beskyttes mot nedbrytning i vomma, siden aminosyrer først har effekt hvis de videreføres til tarmen for opptak der.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2095
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2095

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker