Internasjonale regnskapsstandarder: årlige forbedringer

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1080 av 28. juni 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 37 og 41, og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1, 3 og 9

Commission Regulation (EU) 2021/1080 of 28 June 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 16, 37 and 41, and International Financial Reporting Standards 1, 3 and 9

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2021/1080 ble vedtatt i EU 28. juni 2021, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene senest fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2022. 

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. 

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/1080 vedtar forbedringer og endringer til flere regnskapsstandarder. 

I mai 2020 offentliggjorde IASB ("International Accounting Standards Board") en rekke mindre endringer til IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr, IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler og IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger. 

I mai 2020 offentliggjorde IASB også "Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2018-2020 Cycle" som tar sikte på å strømlinjeforme og presisere de internasjonale regnskapsstandardene. De årlige forbedringene omfatter endringer til IAS 41 Landbruk, IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS og IFRS 9 Finansielle instrumenter.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2021/1080 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU/2021/1080
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1080

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2021
Frist returnering standardskjema: 01.05.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: