Nye utslippstrinn for mobile ikke-veigående maskiner utstyrt med forbrenningsmotorer – overgangsbestemmelser grunnet Covid-19

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1068 av 24. juni 2021 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med overgangsbestemmelsene for visse maskiner utstyrt med motorer med effekt på mellom 56kW og 130kW og over 300kW, for å ta hensyn til virkningene av covid-19-krisen

Regulation (EU) 2021/1068 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards the transitional provisions of certain machinery fitted with engines in the power range between 56kW and 130kW, and above 300kW in order to address the impact of COVID-19 crisis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2021

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIV. Maskiner

Status

Europakommisjonen vedtok 18. mai 2021 forordning (EU) 2021/1068 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med overgangsordninger for visse maskiner utstyrt med motorer med effekter mellom 56 kW og 130 kW og over 300 kW, for å ta hensyn til virkningene av covid-19-krisen. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 30. juni 2021. Forordningen kom til anvendelse i EU fra 1. juli 2021.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er EØS-relevant og kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering. Utkast til EØS-komitevedtak ble oversendt EU 9. september 2021. Endringsforordningen er foreløpig ikke vedtatt av EØS-komiteen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2016/1628 om krav vedrørende utslippsgrenser og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner endres ved forordning (EU) 2021/1068. Forbrenningsmotorer montert på mobile ikke-veigående maskiner skal overholde utslippsgrensene for forurensede luftarter og overgangsbestemmelser og skal, som fastsatt i forordning 2016/1628, trinnvis fases ut.

Forordning 2016/1628 artikkel 58 nr. 5 fastsetter frister for når forskjellige kategorier motorer omfattet av "trinn V" kan bringes i omsetning. Utgangspunktet er at det gjelder en overgangsperiode på 24 måneder fra de datoer som er fastsatt i forordningens vedlegg III, jf. forordningens artikkel 3 nr. 31 som definerer overgangsperioden og artikkel 58 nr. 5 første ledd. Vilkåret for at disse motorene/maskinene skal kunne bringes i omsetning i overgangsperioden er at produksjonsdatoen for maskinen ikke ligger lenger tilbake enn 18 måneder etter begynnelsen av overgangsperioden. 

Covid-19 har ført til forsinkelser i produksjons- og leveransekjedene for mobile ikke-veigående maskiner utstyrt med forbrenningsmotorer. I henhold til trinnkrav V skulle enkelte mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer med ulike effektgrenseverdier fases ut innen 1. januar 2019.

For å sikre at mobile ikke-veigående maskiner med fastsatt utfasing lovlig kunne produseres og lovlig omsettes slik at store økonomiske tap for produsenter og leverandører unngås, ble det, med forordning (EU) 2020/1040, fastsatt en ettårig fristforlengelse for å sikre lovlig produksjon og omsetning av mobile ikke-veigående maskiner utstyrt med forbrenningsmotorer.

Fristforlengelsen ble gjort gjeldende for mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer:

  1. med en samlet årlig produksjon på under 100 enheter av slike maskiner (bokstav a)
  2. Kravet vedrørende fabrikantens produksjon gjelder likevel ikke for motorer som monteres i mobile kraner, jf. art. 1 nr. 1 bokstav b.
  3. Alle underkategorier av motorer som har frist fastsatt i vedlegg III for omsetning av trinn V-motorer 1. januar 2019, jf. bokstav c.

Fabrikater av originaldeler og de som ferdigstilte maskiner for omsetning ville ikke kunne lovlig ferdigstille eller lovlig omsette maskiner innen fastsatte utfasingsfrister, 30. juni 2021 og 31. desember 2021. Utsettelsen gjaldt likevel ikke formotorer i kategori NRS med en motoreffekt som er mindre enn 19 kW og er til bruk i snøfresere da disse har egne overgangsregler.

Forsinkelsene i produksjon og leveranse har vedvart inn i 2021, og første frist for utfasing som fastsatt i endringsforordning (EU) 2020/1040 utløper 30. juni 2021. For å sikre et velfungerende indre marked, skape rettsikkerhet og unngå mulige markedsforstyrrelser anser EU en forlengelse som nødvendig. Endringene omfattet fristutsettelser for lovlig produksjon og omsetning for mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer som har fristdato fastsatt i vedlegg III for omsetning av trinn V-motorer den 1. januar 2020. For at gjenværende eksemplar lovlig kan produseres og lovlig omsettes på markedet, og økonomiske tap unngås, ble en ytterligere fristforlengelse vedtatt ved forordning (EU) 2021/1068.

For motorer av alle underkategorier til kategori NRE, som har fristdato fastsatt i vedlegg III for omsetning av trinn V-motorer den 1. januar 2020, skal fastsatt overgangsperioden og 18-månedersperioden forlenges overgangsperioden med ni måneder og 18-måneders perioden med seks måneder, jf. artikkel 1 nr. 1). Endringen innebærer at fristen for lovlig produksjon av mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer omfattet av motorkategori NRE med motoreffekt 56kW til 130kW samt motorkategori IWA/IWP med motoreffekt på over 300 kW utsettes fra 30. juni 2021 til 31. desember 2021. Tilsvarende medfører fristforlengelsen at lovlig omsetning av nevnte maskiner utsettes fra 31. desember 2021 til 30. september 2022.

Etter utløpt frist vil mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer omfattet av motorkategori NRE med motoreffekt 56kW til 130kW samt motorkategori IWA/IWP med motoreffekt på over 300 kW ikke lovlig kunne produseres eller omsettes på EU/EØS-markedet.

Fristforlengelse finner ikke anvendelse på mobile ikke-veigående maskiner med forbrenningsmotorer med en årlig produksjon på mindre enn 100 enheter samt for tilsvarende maskiner av samme kategori (NRE) for bruk i mobile kraner, jf. forordning 2021/1068 artikkel 1 nr.1, jf. forordning 2016/1628 artikkel 58 nr. 5 annet og tredje avsnitt.

Ifølge endringsforordningens artikkel 1 nr. 2 er perioden hvor overgangsmotorer kan bringes i omsetning begrenset til 36 måneder fra datoen i vedlegg III for omsetning av motorer for disse motorene.

De endringer som fastsettes er tidsbegrenset og endringsforordningen antas dermed ikke å ha miljømessige konsekvenser. For å sikre overgangen til nye miljøkrav, legges det ikke opp til en ytterligere fristforlengelse for utfasing av trinn V-motorer.

Fristutsettelsen avhjelper de økonomiske konsekvenser som ellers ville rammet motorfabrikanter med slike maskiner på lager. Forslaget antas, innad i EU, å berøre ca. 12-14.000 av totalt 20.000 motorer i EU. Antallet norske motorer vurderes å være lavt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen som endres (2016/1628) er gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i vedlegg XII til forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften). Forordning 2021/1068 vil bli gjennomført i samme forskrift.  

Rent faktisk foreslås maskinforskriftens vedlegg XII endret ved at forordning 2021/1068 inkluderes som en endring av forordning 2020/1040. EØS-hjemmelsrekken endres tilsvarende ved at forordning 2021/1068 innplasseres under samme punkt i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIV som forordning 2020/1040. Forordningen antas omfattet av vedleggets nr. 1i.

Saken ble hørt i forbindelse med gjennomføring av forordning 2020/1040 og ny høring anses som åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen § 3-3 annet ledd tredje kulepunkt.

Forordning 2021/1068 har allerede trådt i kraft i EU. Imidlertid vil det ta noe tid før forordningen blir gjeldende i Norge, dette fordi den må tas inn i EØS-avtalen via EØS-komiteen.

For å sikre forutsigbarhet for berørt bransje vil det bli gitt dispensasjon for eventuelle søknader frem til alle formalia er avsluttet og forskriftsendring vedtatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen antas, ut over ordinært regelverksarbeid, ikke å ha administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.

I Norge er det noen få store og internasjonale maskinprodusenter. For norske maskinprodusenter med maskiner som omfattes av fristforlengelsen vil endringen være positiv i og med at disse maskinene dermed lovlig vil kunne bringes i omsetning, og maskinfabrikantene unngår økonomiske tap. Gjennomføringen anses ikke å ha større negative konsekvenser for norske aktører.

Fristforlengelse vil imidlertid kunne føre til en senere utfasing av grenseverdiene for forurensende motorer enn planlagt. Utvidelsen er begrenset, og eventuelle negative miljøkonsekvenser vil dermed være tidsavgrenset. 

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynet anser, etter en helhetlig vurdering, at de positive virkningene av en fristforlengelse av nevnte trinnkrav, og samfunnsnytten knyttet denne forlengelsen, overstiger eventuelle negative miljøkonsekvenser.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endring i EØS-henvisningen samt vedlegg XII til maskinforskriften.

Andre opplysninger

Ingen

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)254
Rettsaktnr.: 2021/1068
Basis rettsaktnr.: Forordning 2016/1628
Celexnr.: 32021R1068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: