Økologi-Endring datoer nytt økologiregelverk

Parlaments- og Rådsforordning 2020/1693 av 11. november 2020 som endrer forordning (EU) 2018/848 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder virkningsdato og visse andre datoer i dette regelverket

Regulation (EU) 2020/1693 of the European Parliament and of the Council of 11 November 2020 amending Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products as regards its date of application and certain other dates referred to in that Regulation

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i forordning (EU) 2018/848, ved at virkningsdato blir utsatt fra 1.1.2021 til 1.1.2022. Videre blir datoer for overgangsordninger og rapporteringsforpliktelser forskjøvet med ett år. Dette gjelder blant annet datoer relatert til utfasing av unntaksmuligheter i økologiregelverket. Behovet for en utsettelse begrunnes i rettsakten med at Covid-19 pandemien har forsinket prosessen med å ferdigstille utfyllende regelverk til forordning (EU) 2018/848, og innebærer et behov for mer tid for kontrollorgan og økologiske virksomheter å forberede implementering av det nye regelverket. 

Følgende datoer i forordning (EU) 2018/848 blir utsatt med ett år:

 • Datoen for rapporteringsforpliktelsen for EU kommisjonen til Rådet og Parlamentet om funn av ikke-tillatte stoffer i økologiske produkter endres fra 31.12.2024 til 31.12.2025, jf. artikkel 29.4  

 • Anerkjennelsen av ekvivalente tredjeland i henhold til forordning 834/2007 og listet i vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 utløper 31.12.2026 istedenfor 31.12.2025, jf. artikkel 48.1

 • Kommisjonen skal innen 31.12.2022 fremlegge en rapport om status for anerkjennelsen av ekvivalente tredjeland. Dette er endret fra 31.12.2021, jf. artikkel 49

 • Følgende datoer for unntak, tillatelser og rapporteringer er forskjøvet med ett år (jf. artikkel 53):

  • Unntak fra kravet om bruk av økologisk planteformeringsmateriale og dyr utgår 31.12.2036 istedenfor 31.12.2035, jf. artikkel 53.1

  • EU kommisjonen skal innen 1.1.2029 istedenfor 1.1.2028 implementere utfyllende regelverk for å avslutte tidligere eller forlenge unntaksperioden for bruk av ikke-økologisk planteformeringsmateriale og dyr, jf. artikkel 53.2

  • EU kommisjonen skal innen 1.1.2027 istedenfor 1.1.2026 implementere utfyllende regelverk for å utvide kravet til systemet (jf. artikkel 26.2 b) for formidling av dyr til også å omfatte livkylling, jf. artikkel 53.3 

  • EU kommisjonen skal innen 1.1.2026 istedenfor 1.1.2025 implementere utfyllende regelverk for å avslutte tidligere eller forlenge unntaksmuligheten til bruk av ikke-økologisk protein i fôr til fjørfe og svin, jf. artikkel 53.4

  • Fristen for EU kommisjonen til å oversende en rapport til EU Parlamentet og Rådet over tilgang på økologisk planteformeringsmateriale, økologiske dyr og økologiske protein fôrmidler i EU-området forlenges fra 31.12.2025 til 31.12.2026, jf. artikkel 53.7

 • Overgangsperioden med godkjente kontrollorgan eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet utløper 31.12.2024 istedenfor 31.12.2023, jf. artikkel 57.1 

 • Overgangsperioden for omsetning av økologiske produkter på lager produsert etter gjeldende økologiregelverk jf. forordning (EF) 834/2007 forlenges til 1.1.2022 istedenfor 1.1.2021, jf. artikkel 60

 • Virkningsdato for forordning (EU) 2018/848 forlenges til 1.1.2022 istedenfor 1.1.2021, jf. artikkel 61 

 • Unntaket for dyrking i avgrenset medium i Finland, Sverige og Danmark forlenges fra 31.12.2030 til 31.12.2031, jf. vedlegg II, del I, punkt 1.5.

 • Fristen for EU kommisjonen å oversende en rapport til EU Parlamentet og Rådet over bruk av avgrenset i økologisk produksjon, og hvis hensiktsmessig utfyllende regelverk for dette området, blir forlenget fra 31.12.2025 til 31.12.2026, jf. vedlegg II, del I, punkt 1.5

 • Nytt minimumskrav om at minst 70% av fôret til drøvtyggere og hjort skal komme fra gården eller regionen utsettes til 1.1.2024 istedenfor 1.1.2023, jf.  vedlegg II, del II, punkt 1.9.1.1. og 1.9.1.2.

 • Unntaksmuligheten for bruk av ikke-økologisk protein i fôr til fjørfe og svin fases ut 31.12.2026 istedenfor 31.12.2025, jf. vedlegg II, del II, punkt 1.9.3.1. og 1.9.4.2

 • Det blir mulighet for å benytte inntil 50% ikke-økologisk fiskeyngel for fiskearter som ikke er utviklet økologisk i EU innen 1.1.2022 istedenfor 1.1.2021, jf. vedlegg III, punkt 3.1.2.1

 • Det blir en forlenget mulighet inntil 31.12.2024 istedenfor 31.12.2023 å benytte inntil 5% ikke-økologisk gjærekstrakt eller autolysat i substraten ved produksjon av økologisk gjær, jf. vedlegg VII, punkt 1.1​

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjør endringer i forordning (EU) 2018/848, som vil blir gjennomført ved at det vedtas en ny økologforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr. Rettsakten vil bli gjennomført ved at det gjøres endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlige betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Rettsakten vurderes til kun å innebære en nyttevirkning for norske virksomheter og myndigheter. En slik utsettelse vil innebære at økologiske virksomheter og kontrollorganet Debio får bedre tid til å tilpasse seg nytt økologiregelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1693/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32020R1693

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2020
Frist returnering standardskjema: 05.03.2021
Dato returnert standardskjema: 15.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.02.2021
Høringsfrist: 19.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker