Reach/XVII/PAHer i leirduer

Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om PAHer i leirduer brukt i skytesport

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå restriksjon i Reach for steinkulltjære (PAHer) i leirduer som brukes i skytesport.

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå restriksjon for:

  • steinkulltjære (Coal tar pitch, high temperature, EC nr 266-028-2) i leirduer som brukes som flyvende mål i forbindelse med skytesport.

I produksjonen av leirduer brukes blant annet steinkulltjære som bindemiddel. Steinkulltjære inneholder flere polysykliske aromatiske hydrokarboner som er kreftfremkallende og som er lite eller svært lite nedbrytbare, hoper seg i svært stor grad opp i levende organismer, er giftige og har alvorlige langtidsvirkninger for helse- og miljøet (PBT- og vPvB-stoffer).

Restriksjonen skal baseres på en gruppetilnærming for flere indikator PAH-stoffer og skal omfatte omsetting og bruk av disse i leirduer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker