EØS-notatbasen

Teknisk standard om krav til offentliggjøring av informasjon og rapportering av minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekravet til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/763 av 23. april 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om krav til offentliggjøring av informasjon og rapportering av minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekravet til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC).

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/763 of 23 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the supervisory reporting and public disclosure of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for
innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende, tekniske regler til kapitalkravsregelverket (CRR/CRD) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om rapportering og offentliggjøring av informasjon om minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekravet til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC). 

Denne tekniske rettsakten knytter seg til endringene i rapporteringen som ble fastsatt i bankreformpakken (CRD V, CRR II og BRRD II). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD-rapportering. Fordi denne tekniske standarden er knyttet til endringene i rapportering som ble vedtatt i CRD V og CRR II, må ikrafttredelsestidspunktet tilpasses slik at den trer i kraft tidligst samtidig som CRD V og CRR II i EØS-avtalen. CRR II er tatt inn i EØS-avtalen, men ikke i kraft. CRD V venter på innlemmelse i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 763/2021
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32021R0763

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 29.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: