Utfyllende bestemmelser til EMIR om likeverdighet for visse derivattransaksjoner under tilsyn av den brasilianske sentralbanken og verdipapirtilsynsmyndighet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1103 av 5. juli 2021 om anerkjennelsen av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Brasil med hensyn til derivattransaksjoner under tilsyn av Central Bank of Brazil som likeverdig med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1103 of 5 April 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Brazil for derivatives transactions entered into by Brazilian institutions under the regulation of the Central Bank of Brazil as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglene har trådt i kraft i EU, er innlemmet i EØS-avtalen og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR § 3 nr. 3.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har fattet beslutning om at den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Brasil for derivattransaksjoner under tilsyn av Central Bank of Brazil og Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") er likeverdig med visse krav i EMIR artikkel 11. Dette innebærer at motparter i de aktuelle derivatkontraktene skal anses for å ha oppfylt visse krav i EMIR når minst en av derivatmotpartene er etablert i Brasil. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken og finner rettsaken EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1103
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32021D1103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.07.2021
Frist returnering standardskjema: 02.11.2021
Dato returnert standardskjema: 01.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.02.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 13/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 22.02.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: