Vet - format og innhold for nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/577 av 29. januar 2021 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 når det gjelder innhold og format av nødvendig informasjon i henhold til artiklene 112(4) og 115(5) som skal nedtegnes i det livsvarige identifikasjonsdokumentet referert til i artikkel 8(4) av den forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/577 of 29 January 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council as regards the content and format of the information necessary to apply Articles 112(4) and 115(5) and to be contained in the single lifetime identification document referred to in Article 8(4) of that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir bestemmelser om innhold og format og hvordan visse opplysninger om medisinering av hestedyr skal nedtegnes i hestepasset.

I henhold til artikkel 8(4) i forordning (EU) 2019/6 (om legemidler til dyr) unntas det fra krav om rapportering i hestepasset av visse data som vanligvis kreves for markedsføringstillatelse av veterinære legemidler for visse legemidler som brukes til hestedyr som er tatt permanent ut av matkjeden. Artikkel 112 i forordning (EU) 2019/6 unntar krav om at et veterinært legemiddel må brukes i henhold til markedsføringstillatelsen dersom det brukes til ikke-matproduserende dyr. Dette omfatter også hestedyr som er permanent tatt ut av matkjeden, forutsatt at statusen til hestedyret er nedtegnet i hestepasset (artikkel 112(4)).

I henhold til artikkel 115(5) i forordning (EU) 2019/6 kan Kommisjonen utarbeide en rettsakt med en liste over veterinære legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr, men som likevel tillates til hestedyr forutsatt en 6 måneders tilbakeholdelsestid ("hestelista"). Behandling av hestedyr med slike preparater skal nedtegnes i hestepasset.

På grunn av hesters lange levetid er det nødvendig med en overgangsordning som anerkjenner nedtegnelsen av disse opplysningene i hestepass utstedt i henhold til tidligere regelverk (beslutning 93/623/EØF, beslutning 2000/68/EF, forordning (EU) nr. 504/2008 og forordning (EU) 2015/262).

Forordning (EU) 2019/6 har anvendelsesdato 28. januar 2022 i EU, og det samme har denne rettsakten. Modellen for hestepass angitt i vedlegget til forordning (EU) 2021/963 får også anvendelse fra samme dato. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i ny landdyrsporbarhetsforskrift sammen med forordning (EU) 2021/963 om hestepass.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Grunnet overgangsordningen som tilsier at nedtegnelser av disse opplysningene i tidligere utstedte hestepass anses som gyldige, vil ikke rettsakten få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Når ny modell av hestepasset skal tas i bruk, vil passutstederne måtte tilpasse seg dette. Det vil medføre visse økonomiske og adminstrative konsekvenser, men disse er vanskelige å tallfeste på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Mattilsynet og fagdepartmentene. Den ble ikke tatt opp til behandling i spesialutvalget.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten henger tett sammen med forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr hvor Norge har bedt om forbehold om Stortingets samtykke etter art. 103. Ilkrafttredelse av forordning forordning (EU) 2021/577 må avvente ikrafttredelse av forordning (EU) 2019/6. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/577
Basis rettsaktnr.: 2019/6
Celexnr.: 32021R0577

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2021
Frist returnering standardskjema: 31.05.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: