vet-TSE

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1176 av 16. juli 2021 som endrer vedleggene III, V, VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder genotyping av positive TSE-tilfeller hos geit, aldersbestemmelse hos småfe, tiltak i flokker med atypisk skrapesjuke og vilkår for import av produkter fra storfe og småfe

Commission Regulation (EU) 2021/1176 of 16 July 2021 amending Annexes III, V, VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards genotyping of positive TSE cases in goats, the determination of age in ovine and caprine animals, the measures applicable in a herd or flock with atypical scrapie and the conditions for imports of products of bovine, ovine and caprine origin

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer flere bestemmelser i TSE-forordningen: 

 • innføring av krav om genotyping av geiter som får påvist TSE (endringen ble uteglemt i forbindelse med fastsettelsen av forordning (EU) 2020/772). 
   
 • fjerning av alternative metoder for å aldersbestemme småfe i forbindelse med fjerning av SRM. Bakgrunnen er at det kun er UK som har benyttet metoden.  
   
 • fjerning av krav om økt overvåking i to år i småfeflokker hvor atypisk skrapesjuke er påvist. Data om antall prøver medlemslandene har samlet inn i løpet av syvårsperioden som kravet har vært gjeldende, er samlet inn og vurdert av EFSA. 
   
 • innføring av krav i forbindelse med import av storfe- og småfeprodukter fra tredjeland med kontrollerbar BSE-risiko, og hvor dyret har opprinnelse fra tredjeland med ubestemt BSE-risiko. Kravene er tilsvarende de som stilles for tredjeland med ubestemt eller neglisjerbar risiko, og har bare blitt uteglemt for gruppen av tredjeland med kontrollerbar risiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næring, men bortfall av oppfølgende testing i flokker med atypisk skrapesjuke blir en lettelse for de det angår. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Om bortfall av krav om økt overvåking i to år i småfeflokker hvor atypisk skrapesjuke er påvist:
Dette vil si at det ikke lenger foreligger noen EØS-krav i slike flokker. I henhold til våre retningslinjer for håndtering av skrapesjuke, gjelder fremdeles kravet.
Mattilsynet har støttet endringen som nå gjøres i EU.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1176
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32021R1176

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.04.2021
Frist returnering standardskjema: 06.08.2021
Dato returnert standardskjema: 26.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker