Endring av CRR mht frist for anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter (CCPs) i tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 av 24. juni 2021 om utvidelse av overgangsbestemmelsene om kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EØS -relevant tekst)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1043 of 24 June 2021 on the extension of the transitional provisions related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering i EFTA.

Sammendrag av innhold

Rettsakten utvider overgangsperioden som nevnt i art. 497 i CRR (kapitalkravsforskriften).

Overgangsperioden som nevnes i Artikkel 497(1) i forordning (EU) nr. 575/2013 forlenges til den 28. juni 2022, fra den 28. juli 2021. Den handler om anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter (CCPs) i tredjeland. Siden fristen om behandling ikke ble møtt av EU-kommisjonen har ikke den Europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) kunne anerkjenne CCPs som venter på anerkjennelse. Derfor er fristen utssatt for å unngå at pårørte får økt kapitalkrav frem til gjeldene CCPs anerkjennes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning og innholder ingen nasjonale valg. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1043
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2021
Frist returnering standardskjema: 19.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker