EØS-notatbasen

Endring av CRR mht offentliggjøring av indikatorer brukt til å identifisere globale systemviktige institusjoner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1018 av 22. juni 2021 om endring av tekniske gjennomføringsstandarder som fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 når det gjelder publisering av indikatorer av global systemisk betydning og opphevelse av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 (EØS -relevant tekst)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1018 of 22 June 2021 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of indicators of global systemic importance, and repealing Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen (EU) 2021/1018 opphever forordning (EU) 1030/2014 og endrer forordning (EU) 2021/637, som er utfyllende regler til CRR (kapitalkravsforordningen). Dette er en teknisk endring som tar hensyn til de reviderte internasjonale standardene rundt globale, systemviktige institusjoner (G-SLL).

Forordningen legger til Artikkel 6a i CRR.

Den sier at G-SLLs skal oppgi verdien på indikatorene som blir brukt til å utregne poengsummen referert til i Artikkel 441 av (EU) 575/2013. Denne poengsummen handler om risiko rundt eksponering mot institusjoner og eksponeringer mot selskaper som har en kortsiktig kredittvurdering. Dette skal gjøres gjennom å bruke det uniforme redegjørelsesformatet referert til i artikkel 434a av (EU) 575/2013. 

Verdiene skal offentliggjøres i Pilar-3 rapporten ved årets utgang. Hvis verdiene i Pilar-3 rapporten fra G-SLLs er forskjellig fra de oppgitt i det uniforme offentliggjøringsformatet skal G-SLLs gjengi verdiene med riktig fordeling.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning og innholder ingen nasjonale valg. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1018
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1018

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2021
Frist returnering standardskjema: 08.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: