Endring flygelederforordningen

Forslag (NPA 2021-08) til endring av forordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater og attester for flygeledere.

NPA 2021-08 "Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers" (RMT 0668)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.09.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA  gjennomfører for tiden en åpen europeisk høring av forslaget til endring av flygelederforordningen; NPA 2021-08 "Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers" (RMT 0668). Høringsfristen er 24. september 2021. Norske myndigheter vurderer behovet for å gi egne innspill. Det forutsettes at aktørene i markedet gir sine innspill direkte til EASA. 

Sammendrag av innhold

EASA gjennomfører for tiden høring av forslag til endring av forordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater og attester for flygeledere.

Det foreslås bl.a.:

 • Forenkling av det europeiske sertifikatsystemet med rettigheter og rettighetspåtegninger der enkelte rettighetspåtegninger fjernes og/eller endres. En rekke påtegninger fjernes for å oppnå en enklere sertifikatstruktur.
 • Oppbygging og innhold i treningsprogrammene oppdateres, forenkles og tilpasses slik at det er mer på linje med den siste utviklingen for ICAO SARPS. Dette gjelder spesielt basic trening og rettighetstreningsprogram.
   

Endringsforordningen skal gis med hjemmel i forordning (EU) 2018/1139, som per høsten 2021 ikke er gjennomført i norsk rett.

Hensikten med endringen er bl.a.:

 • Harmonisering av flygelederbestemmelsene med annet EU-regelverk og med ICAO SARPs.
 • En enklere sertifikatstruktur.
 • Harmonisering av treningsstandarder som vil kunne gi fordeler for treningsorganisasjoner mht. lavere tidsbruk og mer kostnadseffektiv trening.
 • Økt fleksibilitet i forbindelse med bruk av flygelederressurser.
 • Mulighet for økt tilrettelegging for flygelederes sertifikater ved dynamisk sektorisering over landegrensen.
 • Tilrettelegging for mer fleksible ordninger for instruktører, sensorer og flygelederelever som arbeider i et annet land enn der sertifikatet er utstedt, noe som kan bidra positivt ved bruk av freelance-instruktører og sensorer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene vil bli gjennomført ved endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere BSL C 3-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

 • Det kan bli behov for færre treningsprogram. Treningsprogrammene må godkjennes på nytt.
 • Alle flygeledere må på sikt få nytt sertifikat, som skiftes ut når de normalt fornyes.

Bortsett fra en del prosedyreendringer både hos opplæringsorganisasjonene og Luftfartstilsynet vil de økonomiske og administrative konsekvensene være begrenset. Endelig vurdering av konsekvenser kan først gjøres på et senere tidspunkt i saken. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har så langt ikke vært drøftet med aktørene i markedet. Luftfartstilsynet har gjort markedet oppmerksom på den pågående høring og bedt om at eventuelle innspill gis direkte til EASA, med kopi til norske luftfartsmyndigheter.

Luftfartstilsynet finner at forslaget er EØS-relevant og etter en foreløpig gjennomgang synes å være akseptabelt.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at forslaget er EØS-relevant og etter en foreløpig gjennomgang synes å være akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker