Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1228 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til konstruksjon, testing, installasjon og reparasjon av smarte ferdsskrivere og deres komponenter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1228 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 as regards the requirements for the construction, testing, installation and repair of smart tachographs and their components

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Forordning 2021/1228 ble vedtatt av Kommisjonen 16. juli 2021. Forordningen trer i kraft i EU 21. august 2021 og skal anvendes i EU fra og med 21. august 2023. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det anses ikke å være behov for å ha forordningen på høring i Norge. Det er planlagt høring av en forskriftsendring som knytter seg til en av forordningens bestemmelser. SD finner at rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Sammendrag av innhold

De tekniske reglene for konstruksjon, testing, installasjon, bruk og reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter er fastsatt ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799. Fartsskriver er et apparat som i dag brukes til å kontrollere etterlevelse av kjøre- og hviletidsregler. I henhold til forordning (EU) 2020/1054, som er en del av EUs mobilitetspakke, skal fartsskriveren også kunne brukes til nye kontrollformål og det innføres flere funksjoner i apparatet.

Forordning (EU) 2021/1228 gjør derfor endringer i de tekniske spesifikasjonene i forordning (EU) 2016/799.

Ny forordning skal sikre at fremtidige fartsskriverfunksjoner kan implementeres og forbedres via programvareoppdateringer, for å unngå at kontrollapparatet må skiftes ut fysisk hver gang de tekniske spesifikasjonene endres.

Ved forordning (EU) 165/2014 ble det innført smart fartsskrivere versjon 1, som har kommunikasjonsutstyr til tidlig fjernavlesning og et grensesnitt med intelligente transportsystemer. I tillegg har denne versjonen av smart fartsskriver forbindelse med det globale satellittnavigasjonssystem (Global Navigation Satellite systems - GNSS). Dette er en fellesbetegnelse for satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning. Forordning (EU) 2021/1228 gjør endringer i 2016/799 og fastsetter spesifikasjonene til generasjon 2 smart fartsskriver versjon 2 (heretter forkortet Gen2Ver2). Disse endringene trer i kraft 21. august 2021 og skal anvendes i EU fra og med 21. august 2023. Det er planlagt at Gen2Ver2 fartsskrivere skal være installert i alle nyregistrerte kjøretøy fra og med 2024, og fra og med 2027 vil det kun være Gen2Ver2 fartsskrivere som er tillatt brukt i internasjonal transport.

Forordning (EU) 2021/1228 gjør i all hovedsak språklige og tekniske endringer i forordning (EU) 2016/799. Det redegjøres nedenfor for de viktigste tekniske endringene som gjelder fartsskriverens generelle egenskaper og funksjoner. For gjennomføring av forordning 2021/1228 vedlegg 1 C punkt 28 c anses det videre nødvendig med en forskriftsendring for at Statens vegvesens kontrollører skal kunne beordre et kjøretøy til et godkjent fartsskriververksted.

Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har deltatt i felleseuropeiske fora hvor de nærmere spesifikasjonene har vært diskutert.


ITS-grensesnitt
Grensesnittet med intelligente transportsystemer, som er valgfritt i den versjonen av smart fartsskriver som ble innført ved forordningen 165/2014, skal være obligatorisk for den nye versjon av smart fartsskriver. Etter forordning 2016/799 Vedlegg 1C pkt. 3.6.2, som endret ved vedlegg i forordning 2021/1228 pkt. 11 b), skal føreren kunne slå av og på samtykke til bruk av ITS-grensesnitt. Samtykke er bare nødvendig for personlige data. Listen over hvilke opplysninger som krever samtykke ved førstegangsinnsettelse av kortet følger av vedlegg 13.

Lasting og lossing
I forordning 2016/799 Vedlegg 1C i nytt punkt pkt. 4.5.3.2.21, som lagt til ved vedlegg i forordning 2021/1228 pkt. 26 c) xi), skal føreren under kalibreringen ha mulighet til å legge inn om det er gods- eller persontransport som kjøretøyet skal brukes til. Dette vil være aktuelt ved registrering av lasting og lossing. Videre skal fartsskriveren, når sjåføren har angitt lasting og lossing, registrere posisjonen, dato, klokkeslett, sjåførkortnummer og generasjonsnummer på sjåførkortet, samt kilometerstand, jf. vedlegg i forordning 2021/1228 pkt. 14 h), som føyer til blant annet pkt. 3.12.17 under vedlegg 1C i forordning 2016/799. Et slik krav til sjåføren om å registrere lasting og lossing er (foreløpig) ikke inntatt i forordning (EU) 165/2014.

Sjåførkortet
I henhold til forordning 2016/799 Vedlegg 1C pkt. ee), som endret ved forordning 2021/1228 pkt. 3 d), skal fartsskriveren kontrollere om det er brukt kort med høyere indeks (kort som er erstattet eller fornyet) og avvise det kortet med lavest indeks. Sjåførkortet skal kunne ha lagringskapasitet til data for minimum 56 dager fra 31. desember 2024.

Grensepasseringer
I forordning 2016/799 vedlegg 1C nytt pkt. 3.12.19, som føyd til ved vedlegg i forordning 2021/1228 pkt. 14 h), skal EU-kommisjonen levere et kart som skal lagres i fartsskriveren. Dette kartet skal brukes når grensepasseringer skal logges. Ved grensepasseringer skal sjåførkortet ha mulighet til å registrere posisjon ved passering, sjåførkortnummer og generasjonsnummer på sjåførkortet, dato, klokkeslett, samt kjøretøyets kilometerstand, jf. forordning 2016/799 vedlegg 1C nytt pkt. 4.5.3.2.19, som lagt til ved vedlegg i forordning 2021/1228 pkt. 26 c) xi).

GNSS – mottaker
For å unngå manipulasjon skal bevegelsesdata hentes fra minst én annen uavhengig kilde i tillegg til bevegelssensoren på girkassen og GNSS-mottakeren. Motstrid mellom hastighetsdata skal registreres (gjelder ikke dersom Tog/Ferge-funksjonen er valgt). I tillegg skal fartsøkning fra 0 til 40 km/t på under 1 sek registreres, jf. forordning 2016/799 vedlegg 1C pkt. 3.9, som endret ved vedlegg i forordning 2021/1228 pkt. 12. Dette gjelder ikke dersom fartsskriveren er i kalibreringsmodus. Fartsskriveren er i kalibreringsmodus når et verkstedskort står i skriveren. Da er fartsskriveren «åpnet», slik at mekanikerne kan endre på en del verdier.

Forsøk på manipulasjon skal i teorien oppdages av systemet og registreres som uriktig GNSS-verdi (GNSS anomoly). Slike hendelser logges dersom det oppdages et angrep på systemet eller at autoriseringen av navigasjonsmeldingen feiler, jf. forordning 2016/799 vedlegg 1C pkt. 3.9, som endret ved vedlegg i forordning 2021/1228 pkt. 12. 

Kalibrering
Kalibreringen av fartsskriver (arbeid på fartsskriververksted) må også angi «standardinnstilt lasttype» (person eller godstransport).

I definisjonen av «førstegangskalibrering» (arbeid på fartsskriververksted) må også medlemsstaten der førstegangskalibreringen skjer, angis (NO hvis norsk fartsskriververksted).

Manipulasjon
Der fartsskriveren er manipulert, skal nasjonale myndigheter (SVV) kunne sende kjøretøyet til godkjent fartsskriververksted for ny kalibrering av fartsskriveren, jf. endringer som følger av forordning 2021/1228 vedlegg 1C nr. 28 (c).

Kontroll langs vei
I henhold til forordning 2016/799 Vedlegg 1C pkt. 3.19 nr. 199, som føyd til ved vedlegg til forordning 2021/1228 pkt. 19, utvides dataene som lastes ned for utvelgelse av kjøretøy ved kontroll langs vei, til også å omfatte kjøretøyets posisjon, og et varsel dersom føreren har et aktivt brudd på kjøretiden når dataene blir lastet ned.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjelder fartsskriverens tekniske spesifikasjoner. Det er nødvendige med en forskriftsendring i kjøre- og hviletidsforskriften for å ta inn de nye tekniske spesifikasjonene ved en henvisning til forordning (EU) 2021/1228. Videre anses det nødvendig med en forskriftsendring for å ha en tydelig hjemmel for å beordre et kjøretøy til et godkjent fartsskriververksted der det er avdekket manipulasjon av fartsskriver. Statens vegvesen vil jobbe med dette. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Overgangen til ny smart fartsskriver versjon 2 vil utløse enkelte økonomiske og administrative konsekvenser for både bransjen og Statens vegvesen som kontrolletat. Disse kostnadene knytter seg til gjennomføringen av forordning (EU) 2020/1054 og ikke de tekniske spesifikasjonene som følger av denne kommisjonsdelegerte forordningen. Disse kostnadene er omtalt i Prop. 105 LS (2021 – 2022) som bl.a. gjelder gjennomføringen av forordning (EU) 2020/1054. Ved denne versjonen av fartsskriver åpnes det for at nye spesifikasjoner kan gjøres ved programvareoppdatering fremfor fysisk utskiftning av fartsskriveren. Fremtidige oppdateringer vil dermed bli rimeligere. 

Vurdering

Endringene som følger av forordning (EU) 2021/1228 er nødvendige for å sikre at de reglene som blir endret og tilføyd forordning (EU) 165/2014 ved forordning 2020/1054 blir håndhevet på en god måte. Et eksempel på dette er at sjåførkortet nå skal kunne ha lagringskapasitet på minimum 56 dager.

Videre bidrar disse endringene til å redusere mulighetene for å kunne jukse med fartsskriveren, fordi bevegelsesdata hentes fra minst én annen uavhengig kilde i tillegg til bevegelssensoren på girkassen og GNSS-mottakeren. Dette vil igjen bidra til at hensynene bak kjøre- og hviletidsreglene blir ivaretatt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1228
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2021
Frist returnering standardskjema: 14.09.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: