Forordning om krav til omvendte gjenkjøpsavtaler i pengemarkedsfond

Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2021/1383 av 15. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2018/990 med hensyn til krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1383 of 15 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2018/990 with regard to requirements for assets received by money market funds as part of reverse repurchase agreements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Endringsforordningen er vedtatt og trer i kraft i EU 12. september 2021.

Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Pengemarkedsfondforordningen (forordning (EU) 2017/1131) fastsetter regler om porteføljen i pengemarkedsfond. Gjennomføringsforordning (EU) 2018/990 har utfyllende bestemmelser bl.a. om pengemarkedsfonds bruk av omvendte gjenkjøpsavtaler. Det er regler om justering av verdien på aktiva ("haircut") som et fond mottar som sikkerhet ved slike avtaler. Denne gjennomføringsforordningen endrer 2018/990 og gjør unntak fra krav om å justere verdien av aktiva dersom motparten i en omvendt gjenkjøpsavtale er en kredittinstitusjon, et verdipapirforetak eller et forsikringsselskap etablert i en EØS-stat. Tilsvarende unntak gjelder for slike institusjoner etablert i et tredjeland som er underlagt et tilsvarende regelverk.   

Den aktuelle endringsforordningen innebærer en presisering av prosessen for å treffe en ekvivalensbeslutning med hensyn til et tredjelands regelverk slik at en institusjon fra et tredjeland som er motpart i en omvendt gjenkjøpsavtale kan komme inn under det samme unntaket som institusjoner etablert i en EØS-stat.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondforordningen) og forordning (EU) 2018/990 er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne endringsforordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det legges til grunn at endringsforordningen kan gjennomføres ved inkorporering i verdipapirfondforskriften.. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen antas ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsforordningen anses EØS-relevant. Endringene vil kunne bli gjennomført i norsk rett ved inkorporering i verdipapirfondforskriften. 

Endringsforordningen trer i kraft i EU 12. september 2021. Forordningen endrer forordning (EU) 2018/990 (gjennomføringsforordning til pengemarkedsfondforordningen) som ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen. Dato for ikrafttredelse av foreliggende endringsforordning bør tilpasses dato for når pengemarkedsfondforordningen og gjennomføringsforordningen innlemmes i EØS-avtalen og trer i kraft i EFTA-landene. Derfor er det angitt at det må vurderes en teknisk tilpasning. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1383
Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131
Celexnr.: 32021R1383

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.06.2021
Frist returnering standardskjema: 13.10.2021
Dato returnert standardskjema: 15.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker