Forsiden

Korrigering av forordning 2017/565/EU om krav til verdipapirforetaks organisering og virksomhet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1254 av 21. april 2021 om korrigering av delegert forordning (EU) 2017/565 om utfylling av direktiv 2014/65/EU for så vidt gjelder krav til verdipapirforetaks organisering og virksomhet og definerte uttrykk for direktivets formål

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1254 of 21 April 2021 correcting Delegated Regulation (EU) 2017/565 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU og i EØS, og den er gjennomført ved forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften).

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utfyllende regler til MiFID II.

Forordningen korrigerer henvisninger i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 artikkel 1 nr. 1 om hvilke av bestemmelsene i forordningen som skal gjelde for forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond som yter individuell porteføljeforvaltning. Videre gjøres det korrigeringer i vedlegg I til forordning (EU) 2017/565 om hvilken informasjon som skal oppbevares av verdipapirforetak avhengig av hvilken virksomhet som utøves. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen inneholder kun korrigeringer, og antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og anses akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)2618
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1254
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/565
Celexnr.: 32021R1254

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 17.06.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.02.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 12/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.02.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker