Plantevernmiddelrester (MRL) D070113/06

Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, pentiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, picloram and Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er foreløpig ikke fastsatt i EU, men har fått flertall i Stående Komite (PAFF - section pesticide residues). 

Sammendrag av innhold

Det vises til tidligere faktanotat D070113/03. Dette faktanotatet D070113/06 omhandler samme regelverksforslag, unntatt at søknader om importtoleranse-MRLer for de aktive stoffene klorantraniliprol og lufenuron er tatt ut av forslaget og sannsynligvis vil vurderes videre i egne regelverksforslag.

Forordningsutkastet (SANTE/12328/2020) endrer grenseverdier (MRL) for aklonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134. Med unntak av ethirimol er alle stoffene godkjente aktive stoffer i EU, men det er bare aklonifen som er godkjent i preparater som brukes i Norge. Forslaget er under flere ulike prosedyrer og gjelder både søknader om MRL i forbindelse med godkjent bruk i EU og revurdering av MRLer for aktive stoffer (Bacillus pumilus QST 2808 og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134).

For Bacillus pumilus QST 2808 og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 har EFSA utarbeidet reasoned opinions i forbindelse med revurdering av grenseverdier (artikkel 12 prosedyre) vurdert at disse aktive stoffene kan oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 som listefører aktive stoffer som er vurdert at det ikke er behov for å fastsette noen MRL. 

For aklonifen (fenikkelfrø og karve), akrinatrin (salat), pentiopyrad (stangselleri og fennikel) og pikloram (blomstrende kålvekster) fastsettes det nye MRLer på bakgrunn av godkjent bruk i EU. 

Etirimol er ikke lenger godkjent som aktivt stoff i EU, men etirimol er også en hovedmetabolitt for det aktive stoffet bupirimat som er godkjent brukt som plantevernmiddel i EU. På grunn av en rapporteringsfeil ble MRL for etirimol i agurk fastsatt lavere ved forordning (EU) 2020/1566. Den lavere MRLen for etirimol i agurk kan gi MRL-overskridelse ved godkjent bruk av bupirimat. Feil MRL for etirimol i agurk endres ved denne forordningen. Fordi dette retter opp en feil i et tidligere MRL-forslag, skal MRL for etirimol i agurk gjelde fra samme dato i EU som MRLer som endres av forordning (EU) 2020/1566, gjelder fra (17. mai 2021).

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Forslaget innebærer ikke at MRLer fastsettes lavere og det er derfor ikke behov for overgangsordninger før nye MRLer trer i kraft i EU. 

I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato som i EU eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdige med sine vurderinger. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukere. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution» kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA- vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Det vises til tidligere faktanotat D070113/03. Dette faktanotatet D070113/06 omhandler samme regelverksforslag, unntatt at søknader om importtoleranse-MRLer for de aktive stoffene klorantraniliprol og lufenuron er tatt ut av forslaget og sannsynligvis vil vurderes videre i egne regelverksforslag.

Disse endringene er også beskrevet i faktanotatet D070113/03, men regelverksendringer for disse stoffene ble forsinket fordi det forrige forslaget (med lufenuron og klorantraniliprol) ble stoppet av Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 396/2005

Norsk regelverk

Høringsstart: 04.10.2021
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2021

Lenker