Plantevernmidler - kitosan hydroklorid, retting av CAS-nummer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1446 av 3. september 2021 om retting av gjennomføringsforordningene (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 563/2014 med hensyn til CAS-nummeret til det aktive stoffet kitosan hydroklorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1446 of 3 September 2021 correcting Implementing Regulations (EU) No 540/2011 and (EU) No 563/2014 as regards the CAS number of the basic substance chitosan hydrochloride

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 6. september 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kitosan hyrdroklorid ble gjennom forordning (EU) nr. 563/2014 godkjent som basistoff til bruk som plantevernmiddel. I en forordning som godkjenner et basisstoff, blir det også tatt inn dette stoffets såkalte CAS-nummer. Et CAS-nummer er et unikt identifikasjonsnummer som benyttes over hele verden for konkret å identifisere et kjemisk stoff. Et slikt nummer er ikke begrenset til bruk bare for stoffer som inngår i plantevernmidler. Det har i etterkant av fastsettelsen av forordning (EU) nr. 563/2014 blitt oppdaget at det oppførte CAS-nummeret var feil. Dette blir nå rettet gjennom en endring både i forordning (EU) nr. 563/2014 og i forordning (EU) nr. 540/2011. Sistnevnte forordning omfatter blant annet en samlet liste over alle basisstoffer med relevante tilleggsopplysninger.  

Merknader

Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1446 vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kitosan hydroklorid er godkjent basisstoff som et plantestyrkende middel mot sopp og bakterier.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1446
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R1446

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.08.2021
Frist returnering standardskjema: 16.11.2021
Dato returnert standardskjema: 26.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker