EØS-notatbasen

Tekniske standarder for ladepunkt for elektriske busser

Kommisjonens delegerte forordning om supplerende regler til Europaparlaments- og Rådets direktiv (EU) 2014/94 som gjelder standarder for ladepunkter for elektriske busser

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1444 of 17 June 2021 supplementing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council with regards standards for recharging points for electric buses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble lagt frem av Kommisjonen (dato). 17.juni 2021

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har bedt Den europeiske standardiseringskomité (CEN) og Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC) å utvikle og vedta hensiktsmessige europeiske standarder, eller endre eksisterende standarder, for bl.a..strømforsyning for vegtransport. På grunnlag av Kommisjonens anmodning har CEN og Cenelec utviklet standarder med tekniske spesifikasjoner for ladepunkter for elektriske busser nevnt i punkt 1.6 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU og har foreslått at

- Type 2-kontakter, som beskrevet i standarden EN 62196-2, vil være den mest hensiktsmessige typen for vekselstrømsbaserte (AC) normal ladere og hurtigladere for elektriske busser.

- kontakter for de kombinerte ladesystemene av typen Combo 2, som beskrevet i standarden EN 62196-3, vil være den mest passende typen for likestrømsbaserte (DC) normaladere og hurtigladere for elektriske busser

- standarden EN 50696 skal brukes på automatiske kontaktgrensesnitt for konduktiv lading av elektriske busser i modus 4, i samsvar med EN 61851-23-1, for å sikre interoperabilitet mellom buss og ladepunkt.

Kommisjonen skriver at tandardene vil spille en avgjørende rolle i økt bruk av elektriske busser i byer.

Kommisjonen har på dette grunnlag vedtatt følgende standarder for lading av elektriske busser:

Artikkel 1 definerer tekniske standarder for ladepunkt for elektriske busser og standarden for  grensesnittsenheter med automatisk kontakt til elektriske busser(konduktiv lading)

Ladepunkt for elektriske busser som nevnt i punkt 1.6 i vedlegg II til direktiv 2014/94/EU, skal av hensyn til interoperabilitet mellom buss og ladeinfrastrukturen, være i samsvar med følgdende standarder:

- vekselstrømsbaserte (AC) ladepunkt, normale og hurtigladere, for elektriske busser skal minst være utstyrt med type 2-kontakter som beskrevet i standarden EN 62196-2,

- likestrømsbaserte (DC) ladepunkt, normale og hurtigladere, for elektriske busser skal minst være utstyrt med kontakter for det kombinerte ladesystemet 'Combo 2' som beskrevet i standarden EN 62196-3

-  automatiske kontaktgrensesnitt for elektriske busser med konduktiv lading i modus 4 i samsvar EN 61851-23-1 som gjelder for ACD (automatisk tilkoblingsanordning) montert på infrastrukturen (pantograf), ACD montert på taket av bussen, ACD montert på undersiden av bussen og ACD montert på infrastrukturen, for kobling til siden eller på taket på  bussen, skal være utstyrt med mekaniske og elektriske grensesnitt som beskrevet i standard EN 50696.

Artikkel 2

Denne forordningen trer i kraft den tjuende dagen etter publiseringen i Den europeiske unions offisielle tidsskrift.

Den skal benyttes fra 26. september 2023. Forordningen gjelder kun for ladepunkter for elektriske busser som etableres etter 26.9.2023. Forordningen gjelder ikke for ladeinfrastruktur for trolleybusser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen tas inn i norsk rett ved endring av forskrift om infrastruktur alternativt drivstoff. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsreglene vil kun få anvendelse på ladepunkt som etableres etter at forskriftsendringen har trådt i kraft. Alle nye ladepunkt som etableres skal være i samsvar med den oppgitte standarden. Departementet antar at enheten vil bli tilbudt i et stort antall fra flere produsenter og enhetskostnaden vil kunne gå ned over tid. Prisen pr enhet for den nye standarden er ikke kjent, heller ikke prisen på alternative ladere for busser. Kostnadene for de som skal etablere ladepunt for busser er ikke kjent. Lading av busser vil typisk lades hvor bussene er stasjonert og kostnadene ved etableringen må derved dekkes  av de som drifter/eier bussene.

Sakkyndige instansers merknader

Ikke vært på høring

Vurdering

Fra norsk side støtter vi at det utarbeides tekniske standarder som skal gjelde for lading av elektriske busser.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EU) 2014/94

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.