Utfyllende bestemmelser om avtalefestet anerkjennelse av intern oppkapitalisering (bail-in)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1527 av 31. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for den avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsrett

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1527 of 31 May 2021 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the contractual recognition of write down and conversion powers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten trer i kraft 7. oktober i EU. EØS/EFTA-landene vurderer EØS-relevans og -innlemmelse.

Sammendrag av innhold

Dette er utfyllende bestemmelser til EUs krisehåndteringsdirektiv, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), som gjelder for banker, kredittforetak og visse verdipapirforetak. De utfyllende bestemmelsene har betydning for tilrettelegging av intern oppkapitalisering ("Bail-in"), hvor kapitalinstrumenter og gjeld nedskrives og/eller konverteres til egenkapital. Krisehåndteringsdirektivet legger til rette for at finansforetak kan krisehåndteres eller avvikles uten å true den finansielle stabiliteten. 

Det følger av BRRD artikkel 55 at kontrakter skal inneholde vilkår som gir hjemmel for nedskriving og konvertering av kapital- og gjeldsinstrumenter. Artikkel 1 i kommisjonsforordningen spesifiserer tilfeller hvor det er juridisk eller på annen måte er umulig for et foretak å inkludere slike klausuler. Videre gir artikkel 2 i kommisjonsforordningen vilkårene for at krisehåndteringsmyndigheten skal kreve klausuler for visse typer forpliktelser. I tilfeller hvor krisehåndteringsmyndighetene konkluderer at det ikke er juridisk mulig eller på annen måte er ikke er praktisk mulig for et foretak å inkludere klausuler om nedskrivning og konvertering, så skal foretakene inkludere slike klausuler innen en akseptabel tidshorisont. Artikkel 3 angir hva som skal anses som en akseptabel tidshorisont.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen medfører behov for forskriftsendring når kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. BRRD artikkel 55 er gjennomført i finansforetaksloven § 20-10. Etter finansforetaksloven § 20-10 annet ledd skal foretakene påse at det fastsettes avtalevilkår om nedskriving og konvertering av kapital- og gjeldsinstrumenter når avtalen er undergitt regler i stat utenfor EØS. Finanstilsynet kan gi unntak fra kravet om avtalevilkår dersom loven i den aktuelle staten gir en slik hjemmel, eller slik hjemmel er sikret på annen måte. BRRD artikkel 55 om avtalemessig anerkjennelse av intern oppkapitalisering er endret og vesentlig utvidet med direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2). I Prop. 147 LS (2020-2021) er finansforetaksloven § 20-10 foreslått supplert med en hjemmel i femte ledd for Finansdepartementet til å fastsette nærmere regler i forskrift. Dette for blant annet å legge til rette for nivå 2 regler som kommisjonen har fått fullmakt til å fastsette. Når kommisjonsforordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i § 20-10 femte ledd. Inntil videre vil kommisjonsforordningen bli vurdert lagt til grunn for i tilfeller hvor det er aktuelt med unntak fra kravet om avtalevilkår etter gjeldende § 20-10 i finansforetaksloven.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Etter ny artikkel 55 nr. 2 skal krisehåndteringsmyndigheten ha melding dersom et foretak mener at det ikke er mulig å avtale vilkår om anerkjennelse av intern oppkapitalisering.  Notifikasjonsprosedyren er omstendelig, og reguleres av en forordning som ikke er vedtatt av EU-kommisjonen. Tidsfristen som oppstilles i artikkel 3 i denne forordningen vil imidlertid kunne medføre visse økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er utfyllende regelverk til BRRD. BRRD ble endret av direktiv 2019/879 (BRRD 2). Det vil være behov for tilpasning av ikrafttredelselsestidspunkt slik at denne trer i kraft tidligst samtidig som BRRD 2.

Når kommisjonsforordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i § 20-10 femte ledd. Inntil videre vil kommisjonsforordningen bli vurdert lagt til grunn for i tilfeller hvor det er aktuelt med unntak fra kravet om avtalevilkår etter gjeldende § 20-10 i finansforetaksloven.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker