Vet - import av burfugl fra tredjeland

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1933 av 14. juli 2021 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 når det gjelder bestemmelser om ikke-kommersiell import av burfugl fra tredjeland til EØS

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1933 of 14 July 2021 supplementing Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to rules for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter bestemmelser om ikke-kommersiell import av fugler holdt som kjæledyr (burfugl) fra tredjeland til EØS-området. Hensikten med bestemmelsene er å forhindre spredning av dyresykdommer ved slik import, spesielt med tanke på fugleinfluensa. Bestemmelsene inneholder:

  • unntak ved import fra visse tredjeland med strenge importkrav
  • krav til maksimalt 5 fugler per forsendelse
  • krav til identifisering av fuglene
  • dyrehelsekrav
  • forflytningsrestriksjoner de første 30 dagene etter import
  • krav til helseattest

Rettsakten hjemles i forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr. I henhold til denne forordningens vedlegg I del B omfattes fugler holdt som kjæledyr (burfugl) av disse bestemmelsene. Forordningen åpner for at det kan lages egne bestemmelser om ikke-kommersiell forflytning av burfugl for å beskytte dyre- og folkehelsen.

Fugleinfluensa er en alvorlig virusinfeksjon hos fugler som kan ha store konsekvenser for fjørfenæringen. I forbindelse med den første epidemien med fugleinfluensa i Europa i 2005 ble det vedtatt en særskilt midlertidig beskyttelsesrettsakt mot sykdommen ved forflytning av burfugl ledsaget av deres eiere. Denne rettsakten er erstattet en gang og forlenget flere ganger (beslutning 2005/759/EF og beslutning 2007/25/EF). Siden forekomsten av fugleinfluensa har økt de siste årene, utgjør sykdommen fortsatt en trussel. Kommisjonen vurderer det som nødvendig å fastsette egne permanente bestemmelser for ikke-kommersiell import av burfugl fra tredjeland som et tiltak mot introduksjon av fugleinfluensa fra tredjeland.

Visse tredjeland har dyrehelsekrav ved ikke-kommersiell import av burfugl som tilsvarer bestemmelsene i rettsakten. Import fra disse tredjelandene til EØS-området unntas derfor fra bestemmelsene i rettsakten. Dette er en videreføring og gjelder import av burfugl fra Andorra, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Sveits og Vatikanstaten.

Tilsvarende som for andre arter av kjæledyr settes grensen for hva som betraktes som ikke-kommersiell import ved maksimalt 5 individer. Dersom det skal importeres flere enn 5 burfugl, vil det betraktes som en kommersiell import og det vil være bestemmelsene i forordning (EU) 2020/692 (gjennomført i dyreimportforskriften) som gjelder. Kommersielle forsendelser skal også være gjenstand for grensekontroll i henhold til forordning (EU) 2017/625 som er gjennomført i forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Rettsakten gir spesifikke bestemmelser om identifisering av burfugler som skal importeres ikke-kommersielt. Bestemmelsene sier at burfuglene som importeres, må være merket med et permanent, ikke avtagbart identifikasjonsmerke som viser en alfanumerisk kode. Som unntak fra denne bestemmelsen kan umerket fugl importeres i en forseglet kontainer direkte til et karanteneanlegg.

EUs vtenskapskomite har vurdert at dyrehelsekravene i tidligere regelverk om ikke-kommersiell import av burfugl gir god beskyttelse mot fugleinfluensa. Dette er bakgrunnen for at disse bestemmelsene videreføres med enkelte justeringer. Forebyggende tiltak inkluderer isolasjon før eller etter importen, testing mot fugleinfluensavirus type H5 og H7, samt vaksinasjon mot fugleinfluensavirus type H5 og H7. Alternativet med isolasjon før import tillates kun fra tredjeland som er listeført som godkjent for import av fjørfe i forordning (EU) 2021/404 vedlegg XIV og vedlegg XIX. Dersom alternativet med isolasjon etter importen skal benyttes, må dette skje i et godkjent karantene-anlegg i henhold til forordning (EU) 2019/2035.

For å forhindre spredning av fugleinfluensavirus i EØS-området etter ikke-kommersiell import av burfugl, skal de importerte fuglene holdes isolert på mottakeranlegget i minst 30 dager. Under denne perioden tillates det ikke at fuglene deltar på utstillinger, show, konkurranser eller andre dyreansamlinger.

Det er utarbeidet en egen rettsakt med identitets- og helsesertifikat, samt egenerklæring, som skal ledsage ikke-kommersielle importer av burfugl (forordning (EU) 2021/1938). Helsesertifikatet skal undertegnes av en offentlig eller autorisert veterinær.

Rettsakten vil tre i kraft i EU 1. januar 2022 samtidig med at gyldighetstiden for tidligere bestemmelser utløper.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland og vil kreve en endring av denne. Nevnte forordning (EU) 2021/1938 med helsesertifikat vil gjennomføres i samme forskrift.

Rettsakten er knyttet til del VI av dyrehelseforordningen som omhandler ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Denne delen trer i kraft 21. april 2026. Det forventes at Kommisjonen vil utarbeide utfyllende rettsakter på dette området innen denne dato. Det vil da vurderes om denne rettsakten og eventuelle utfyllende rettsakter om import fra tredjeland skal gjennomføre i dyreimportforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er i hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmelser. Den største endringen innebærer at antall burfugl ved ikke-kommersiell import fra tredjeland, økes fra 3 til 5 individer. Dette kan anses som en lettelse for privatpersoner som ønsker å importere burfugl ikke-kommersielt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det anses som positivt at bestemmelsene om ikke-kommersiell import av burfugl fra tredjeland videreføres med tanke på behov for beskyttelse mot innførsel av fugleinfluensa med slike forsendelser. Utvidelsen fra 3 til 5 individer i definisjonen av ikke-kommersiell import vurderes som uproblematisk og vil ikke utgjøre noen helserisiko.

Det bør vurderes om vi trenger en teknisk tilpasningstekst som sier at Norge ikke er å regne som tredjeland i henhold til EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1933
Basis rettsaktnr.: 576/2013
Celexnr.: 32021R1933

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2021
Frist returnering standardskjema: 19.11.2021
Dato returnert standardskjema: 10.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker