Endr. importbetingelser i 2019/625, 2019/2122 og 2021/630 - (2022/887)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/887 av 28. mars 2022 om endring av Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/625 med hensyn til kodene i den kombinerte nomenklartur og harmoniserte system og importbetingelser for visse sammensatte produkter, endring av Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2122 med hensyn til visse prøver og kjæledyr som er unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner, og endring av Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/630 med hensyn til kravene til sammensatte produkter som er unntatt fra offentlig kontroll ved grensekontrollstasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/887 of 28 March 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2019/625 as regards Combined Nomenclature and Harmonised System codes and import conditions of certain composite products, amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain goods and pet birds exempted from official controls at border control posts and amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards requirements for composite products exempted from official controls at border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ble vedtatt av kommisjonen 28. mars 2022, kunngjort i EUR-Lex den 7. juni 2022 og trådte i kraft i EU den 27. juni 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør nødvendige endringer og oppdateringer til forordning (EU) 2019/625, (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/630.

Endingen av forordning (EU) 2019/625 gjøres for å rette opp henvisninger og klargjøre reglene i rettsakten. Hovedinnholdet i endringene er:

- justering av regelverkshenvisninger og begreper,

- oppdatering av listen over berørte produkter og dyr som må komme fra listeførte stater utenfor EØS-området for å fange opp riktige produkter og utdype omfanget av kategoriene, dette omfatter reptilkjøtt, insekter (hele/deler), levende insekter, levende snegler og mel av bi-pollen,

- artsbetegnelsen "Holothuroidea" fjernes fra artikkel 8 (2)(b) for sikre at alle varianter sjøpølser nå er omfattet,

- en generell oppdatering av KN-kodene for å ta høyde for endringene i produkter/dyr,

- presisering av bruken av kapteins-erklæringen for landing av fisk,

- oppdatering av regelverkshenvisningene i art. 12, med strengere regler for sammensatte produkter som inneholder råmelk, der man ikke lenger kan bruke en privat erklæring på disse forsendelsene. Klargjøring av reglene angående vitamin D3.

- endring av art. 13 for å avklare hvilke produkter som skal bruke de forskjellige dokumentene knyttet til import (helsesertifikat eller privat erklæring), og

- presiseringer i de private erklæringene omfattet av art. 14.

Videre endres forordning (EU) 2019/2122, som gir en rekke unntak fra kravene om grensekontroll av næringsmidler som reisende har i bagasjen, kontroll av kjæledyr og unntak fra kontroll for visse produkter til forskning. Her endres art. 4 med nye krav til dokumentasjonen som skal følge forsendelser med prøver som skal unntas fra grensekontroll, art. 10 endres for å poengtere hvilke produkter som er omfattet eller ikke av unntaket for grensekontroll, justering av regelverkshenvisninger, endring av vedlegg I og III for å blant annet klargjøre vektgrensene som det er tillatt å ha med seg. Videre endres art. 11, om unntak fra kontroll for kjøledyr og burfugler, for å oppdatere henvisninger til relevant dyrehelse-regelverk når det gjelder fuglene.

Til sist endres forordning (EU) 2021/630, der art. 3 endres for å fremheve hvilke sammensatte produkter som ikke er omfattet av unntak fra grensekontroll og oppdatere regelverkshenvisninger. Dette er en følge av endringene som er gjort til reguleringen av sammensatte produkter i forordning (EU) 2019/625.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forskrift 2. juni 2022 nr. 1010 om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021).

Forordning (EU) 2019/2122 er ikke tatt inn i norsk rett per tid, men endringene vil tas inn samtidig som gjennomføringen av hovedrettsakten.

Endringsrettsakten har vært ute på høring. Her kom det opp et spørsmål om forordning (EU) 2019/2122 og Svalbard. Dette følges opp.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I forbindelse med endringene for vitamin D3 og bipollen vil dette åpne for at disse produktene kan importeres til EU/EØS, med de kontrollkostnadene dette vil medføre for både næringen og Mattilsynet.

Videre vil presiseringene og justeringene gi brukerne et klarere regelverk å forholde seg til.

Rettsakten vurderes ellers ikke til å medføre noen andre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, men bidrar til å klargjøre en rekke bestemmelser som vil kunne spare næringen for tid og penger.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene som gjøres til forordning (EU) 2019/625, (EU) 2019/2122 og (EU) 2021/630 fremstår som fornuftige og nødvendige for å sikre en bedre og riktig gjennomføring av disse reglene. Inkluderingen av flere hygienekrav knyttet til nye produkter vil åpne for muligheten til å importere disse produktene.

Regelverksoppdateringene og presiseringene av kravene bidrar til å gi et klarere regelverk å forholde seg til.

Rettsakten inneholder flere henvisninger til den europeiske tolltariffen. I den norske gjennomføringen vil disse oversettes til de tilsvarende norske varenumrene og henvisningene til de europeiske varenumrene i rettsakten vil ikke være et problem.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/887
Basis rettsaktnr.: 2019/625, 2019/2122 og 2021/630
Celexnr.: 32022R0887

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2022
Frist returnering standardskjema: 22.07.2022
Dato returnert standardskjema: 28.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.06.2022
Høringsfrist: 01.08.2022
Frist for gjennomføring: