Endring av likeverdighetsvurdering etter EMIR om sentrale motparter i USA

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/551 av 4. april 2022 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 om likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 648/2012 og rammereglene i De forente amerikanske stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og som er under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission

Commission Implementing Decision (EU) 2022/551 of 4 April 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/85 on the equivalence to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of the regulatory framework of the United States of America for central counterparties that are authorised and supervised by the U.S. Securities and Exchange Commission

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 4. april 2022. Anvendelsesdato i EU er fra 7. april 2022. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 er en likeverdighetssvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motparter i USA etter artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdsvurderingen åpner for at sentrale motparter som har godkjenning fra og er under tilsyn av verdipapirtilsynsmyndigheten i USA, "the U.S. Securities and Exchange Commission" (SEC), kan tilby clearingtjenester til clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS. 

Gjennomføringsbeslutningen endres nå ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/551 slik at sentrale motparter som clearer finanstielle instrumenter, herunder såkalte Mortgage backed securities (verdipapirer med fortrinnsrett) som handles etter annonsering (to be announced basis - TBA) og oppfyller visse kriterier knyttet til stengningsperiode og begrensninger av prosyklikalitet også omfattes av likeverdighetsvurderingen. Dette er spesielt relevant for verdipapirer med fortrinnsrett som er utstedt og garantert såkalte myndighetsstøttede byråer som Federal National Mortgage Association (‘Fannie Mae’), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (‘Freddie Mac’) eller the Government National Mortgage Association (‘Ginnie Mae’) og som handles "on at to be announced basis (‘TBAs’).

Likeverdsvurderinger etter EMIR artikkel 25 skal åpne for at sentrale motparter som som er godkjent og under tilsyn i et land med tilsvarande rettslige krav som de som stilles i EMIR kan tilby clearingtjenester i EØS. Dette skal sikre at de sentrale motpartene fra tredjeland som tilbyr clearingtjenester i EØS er underlagt juridiske og tilsynsmessige rammer som ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS for en høyere risiko enn de kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motparter etablert i EØS og heller ikke påfører EØS som sådan for et uakseptabelt nivå av systemrisiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen vil bli tatt inn i forskrift om likeverdighetsvurderinger med hjemmel i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaker får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/551
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0551

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: