Forordning (EU) 2022/414 om retting av finsk språkversjon av forordning (EU) nr. 965/2012

Kommisjonsforordning (EU) 2022/414 av 11. mars 2022 om retting av finsk språkversjon av forordning (EU) nr. 965/2012 om tekniske fremgangsmåter og administrative prosedyrer relatert til luftfartsoperasjoner i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 av Europaparlamentet og av Rådet

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/414 of 11 March 2022 correcting the Finnish language version of Regulation (EU) No 965/2012 laying down technichal requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2022/414 er utarbeidet av Kommisjonen, og vedtatt 11. mars 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/414 retter opp oversettelsesfeil i finsk språkutgave av forordning (EU) 965/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2022/414 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/414 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/414
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 342/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: