Utilsiktede utslipp av mikroplast

Utslipp av utilsikta utslipp av mikroplast

Microplastic pollution- measures to reduce its impact on the environment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2022

Spesialutvalg: Miljø og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Initiativet er nå lagt frem i form av en rettsakt med begrenset omfang. Forslaget som nå foreligger omhandler kun tiltak for å redusere forurensning av plastpellets. Det vil bli utarbeidet et eget foreløpig EØS-notat for dette forslaget.

Sammendrag av innhold

Både den grønne given, den sirkulære handlingsplanen (CEAP) og EU sin plaststrategi påpeker behovet for tiltak for å håndtere utslipp av mikroplast (plastbiter mindre en 5mm). I handlingsplanen for null-forurensing er det også et konkret mål om å redusere mengden mikroplast sluppet ut til miljøet med 30 % innen 2030. EU-kommisjonen har derfor satt i gang et initiativ for å se på måter å håndtere utilsiktede utslipp av mikroplast (unintentionally released microplatics) som faller utenfor reguleringen gjennom ECHA sitt restriksjonsforslag på mikroplast (såkalt intentionally added microplatics). Dette initiativet har som formål å se på hvordan utilsiktede utslipp av mikroplast kan reduseres gjennom standardisering, sertifisering og spesifikk lovgivning. Det inkluderer mulige tiltak på alle relevante stadier i et produkts livstid.

I dag finnes det ingen enkel lovgivning i EU-systemet som regulerer utslipp av mikroplast på en helhetlig måte.  Det mangler også økonomiske insentiv for virksomheter til å gjennomføre tiltak for å redusere mengden mikroplast i miljøet. EU ønsker å få plass et system for å håndtere utslipp av mikroplast på en helhetlig måte. Foreløpig fokuserer arbeidet på de største kjente kildene til utslipp av mikroplast som dekkslitasje, syntetiske tekstiler og plastpellets. I tillegg har maling (inkluderer maling til bygg, marine konstruksjoner og vei), vaskekapsler for vaskemaskiner og oppvaskmaskiner og geotekstiler kommet opp som mulige viktige kilder.  

Hvilke tiltak som er aktuelle for de forskjellige kildene er foreløpig spesifisert i et spørreskjema som er tilgjengelig for alle interessenter å svare på. Initiativet vil også ta hensyn til andre pågående prosesser i EU og internasjonalt som har overlappende tematikk.  

Initiativet inkludere ikke:

-          Tilsiktet tilsatt mikroplast i produkter

-          Mikroplast fra fragmentering av større plastbiter

Mulige tiltak på dekk

·         endre design av dekk for å minske slitasjen

·         innføre en grenseverdi for hvor mye slitasje et dekk kan ha

·         stille krav til merking av dekk med utgangspunkt i deres slitasje

·         innføre krav til oppbygging av veier med mål om å minske slitasjen på dekk

·         forbedre oppsamlingen og behandlingen av avrenningen fra veinettet

·         forbedret veivasking der det er høyest utslipp av dekkslitasjepartikler

·         innføre høyere avgifter til produsenter av dekk med høy slitasjegrad.

·         utvikle og bruke kunstig intelligens (AI) og avanserte kjøresystemer i kjøretøy for å redusere dekkslitasje under kjøring

Mulige tiltak på plastpellets

·         at industrien selv prioriterer forebyggende tiltak

·         sikre tydeligere krav til rapportering, transparens og sporbarhet av plastpellets

·         stille krav om uavhengige revisjoner

·         sikre at industrien selv oppretter et fond til opprydding av utslipp av plastpellets

·         utvikling av regelverk i EU for alle virksomheter som håndterer plastpellets

·         samarbeide om internasjonale tiltak inkludert shipping

·         innføre utvidede produsentansvarsordninger for plastpellets

Mulige tiltak på syntetiske tekstiler

·         innføre krav til produktdesign

·         begrense bruken av syntetiske fibre innenfor gitte bruksområder

·         begrense bruken av syntetiske fibre og tekstiler med høye utslipp av mikroplast

·         innføre grenseverdier for mikroplast under produksjon av syntetiske tekstiler

·         innføre grenseverdier for mikroplast på tekstiler som tas inn i EU-markedet

·         kreve obligatorisk forvask før tekstiler kan settes ut på markedet i EU

·         stille krav til egne renseanlegg for tekstilfabrikkene

·         øke bevisstheten til forbrukere om mikroplast i tekstiler via merking, vaskeinstruksjoner ol

·         kreve filtre (eller andre typer absorberende enheter) i vaskemaskiner

·         regulere utslipp av mikroplast fra profesjonelle vaskerier

·         ha insentiv for bærekraftige tekstil praksiser som reduksjon, deling, reparasjon, kjøpe brukt ol)

·         inkludere mikroplast i EU økomerking og Green Public Procurement

·         innføre utvidet produsentansvar

·         utvikle en database av utslipp av mikroplast fra forskjellige typer garn, tekstiler, vaskeforhold og alder

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er foreløpig ingen EU-lovgivning som regulerer mikroplast på en helhetlig måte. Det er heller ikke konkludert med hvilken lovgivning som vil bli påvirket av dette initiativet da det avhenger av hvilke tiltak som velges ut for de enkelte kildene. Det varslede initiativet vil utredes nærmere av EU, og forslag til typer regelverk må forhandles fram mellom EUs institusjoner, men det er sannsynlig at arbeidet vil gi behov for endringer i norsk regelverk.  Det vil utarbeides oppdaterte EØS-notater på regelverksforslag som er EØS-relevant. Tiltak som er foreslått under initiativet vil kunne berøre flere departementers arbeidsområder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette vil avhenge av hvilke kilder til utilsiktede utslipp av mikroplast som velges ut og hvilke konkrete tiltak som settes i gang. Det er derfor vanskelig å fastslå konsekvensene av forslagene på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

EU Kommisjonen sitt spørreskjema om initiativet på utilsikta utslipp av mikroplast er på høring frem til 17. mai 2022, og det er informert om denne høringen på Miljødirektoratets nettsider. Miljødirektoratet har tidligere gitt innspill til veikartet til det samme initiativet.  

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: