Endr. av forordning 2019/1793 - 2. halvår 2022 - 2022/913

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/913 av 30. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/913 of 30 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 30. mai 2022 og kunngjort i EUR-Lex den 16. juni 2022, med ikrafttredelse 3. juli 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene I og II til forordning (EU) 2019/1793 om offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter, og viderefører, de tidligere rettsakten på dette området, forordningene 669/2009, 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660.

Alle produktene i regelverket skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området og at de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensen som er angitt i rettsakten. Vedlegg II produktene skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket er opplistet i vedlegg I (tidligere 669/2009) og II (tidligere 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660) til rettsakten. Vedlegg IIa dekker importforbud som er rettet mot ikke-animalske produkter.

Forordning (EU) 2022/913 trådte i kraft 3. juli 2022 og gjør følgende endringer til grunnrettsakten, vedlegg I og vedlegg II:

Endringer til vedlegg I:

Inn på vedlegg I:

- appelsiner fra Egypt (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %,

- ris fra India og Pakistan (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 5 %,

- langbønner og guava fra India (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %.

Andre endringer vedlegg I:

- jordnøtter fra Argentina (aflatoksiner), fjerner varenummer som ikke stemmer,

- hasselnøtter fra Georgia (aflatoksiner), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn,

- ris fra India og Pakistan (aflatoksiner og Okratoksin A), endring av varenummer for å dekke opp alle varianter,

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Thailand, økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn,

- grapefrukt fra Tyrkia (plantevernmidler), reduksjon av kontrollfrekvens til 10 %,

- tørket oregano fra Tyrkia, galia melon fra Honduras og gotukola fra Sri Lanka, fjerner varenummer som ikke stemmer.

Endringer til vedlegg II:

Inn på vedlegg II:

- johannesbrødkjernemel fra India, Malaysia og Tyrkia (EtO), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %.

Andre endringer vedlegg II:

- muskat fra Indonesia (aflatoksiner), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn,

- jordnøtter fra Egypt, Ghana, Gambia, India og Sudan (aflatoksiner), fjerner varenummer som ikke stemmer,

- krydder fra India (EtO), får en endret beskrivelse der det legges til "tørkede krydder",

- hurtignudler fra Sør-Korea og Vietnam (EtO), legger til "ex" foran varenumrene for å avgrense mot produkter som ikke skal undersøkes.

Flytting mellom vedleggene:

- muskat fra India (aflatoksiner), flyttes til vedlegg I med en kontrollfrekvens på 30 % på grunn av en forbedring,

- palmeolje fra Ghana (Sudan fargestoff), flyttes til vedlegg II med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av flere funn.

Andre endringer:

Unntakene fra kontrollreglene er justert, der forsendelser med produkter som kun importeres som varevarer, prøvemateriale og til vitenskapelig bruk (og ikke ut på markedet) er unntatt fra kontroll så lenge de er under 50 kg (10 kg hvis tørket produkt mv.). Ved særlig søknad kan også forsendelser over 50 kg unntas fra kontrollreglene. Forsendelser med produkter til personlig bruk får en redusert vektgrense til 5 kg (2 kg hvis tørket produkt mv.).

Videre slettes definisjonen av forsendelse i art.2 (2), for å samkjøre begrepet med definisjonen som er gitt i kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625). Det er også gitt en overgangsbestemmelse for palmeolje fra Ghana, blandinger av tilsetningsstoffer som inneholder johannesbrødkjernemel eller guarkjernemel fra India, og blandinger av tilsetningsstoffer som inneholder johannesbrødkjernemel fra Malaysia og Tyrkia. Der disse kan innføres til EØS-området frem til 3. september 2022 uten å følges av resultater av prøvetaking og analyse og offisielle sertifikater, så lenge de er sendt før 3. juli 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økingen av kontrollfrekvensene for produktene i vedlegg I og II vil kunne medføre økte kostnader for næringen, samt gi Mattilsynets inspektører et merarbeid. Dette gjelder særlig for innføringen av tolv nye produkter i vedlegg I og tilsvarende antall nye produkter i vedlegg II. Reduksjonen i frekvensen for et produkt vil kunne gi næringen og Mattilsynet tilsvarende reduserte kostander og litt mindre arbeid.

Flyttingen av palmeolje fra Ghana (Sudan fargestoff) til vedlegg II vil medføre økte kostnader i forbindelse med kontrollen der det nå blir krav om at analyserapport skal følge forsendelsene ved innførsel til EU/EØS. Motsatt blir det for muskat fra India (aflatoksiner) som slipper å følges av analyserapporten og får en redusert kontroll.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg I og II. Innføringen av nye produkter i både vedlegg I og II fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjør utvidelsen av produktgruppene for i regelverket for å fange opp alle varianter som det er knyttet risiko til. Flyttingen av produkter mellom vedleggene er også fornuftig sett i forhold til henholdsvis redusert risiko og forhøyet risiko.

Økningen av kontrollfrekvensene for flere av produktene i vedlegg I og II er hensiktsmessig for å samle inn mer informasjon om produktene og omfanget av utfordringene. Reduksjonen av kontrollfrekvenser er også hensiktsmessig sett i forhold til risikoen med få funn.

Endringene som gjøres til grunnrettsakten er fornuftige for å oppdatere overgangsordningen og bidra til at produktene som allerede er i transport til EU/EØS slipper å forholde seg til de nye reglene. De språklige endringene, inkludert fjerningen av definisjoner, vil gjøre regelverket mer enhetlig. Justeringen av vektgrensene for unntak fra kontrollreglene er fornuftig da grensen for det som ikke skal ut på markedet heves, og likevel ikke utgjør en så stor fare. Mens, det gjøres en innstramming for personlige forsendelser der risikoen er like stor som ellers ved en kommersiell import.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/913
Celexnr.: 32022R0913

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.07.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 03.07.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: