Endringer til helsesertifikater i vedlegg III til forordning (EU) 2020/2235 (2022/854)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/854 av 31. mai 2022 om endring av vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 med hensyn til maler for kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av sendinger av visse animalske produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/854 of 31 May 2022 amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model animal health/official certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 31. mai 2022, og kunngjort i EUR-Lex 1. juni 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 2. juni 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2022/854, gjennomfører flere endringer og presiseringer til de eksisterende helsesertifikatene i rettsakten som angår helsesertifikater for animalske produkter og dyr (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235).

Kommisjonen har sett behovet for å oppdatere flere av sertifikatene i vedlegg III, som ligger i kapitlene 1, 33, 34 og 35. Oppdateringene baserer seg på behovet for å klargjøre for bruken av de forskjellige helsesertifikatene, rette opp feil i henvisninger, klargjøre bruken av felt i helsesertifikatene, og rette opp noen felt til å kunne inneholde mer relevant informasjon.

Hovedinnholdet i endringene er:

- endringer i sertifikatet i kapittel 1 til vedlegg III, retting av manglende boks for "avfall" i 1.27.

- oppdateringer av sertifikatene i kap. 33, 34 og 35, hva angår informasjon om opprinnelsen til melken i sertifikatene.

Det er også tatt med en overgangsperiode der man kan bruke de gamle utgavene av sertifikatene frem til 15. februar 2023, så lenge de er utstedt senest 15. november 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. april 2022 nr. 625 om helsesertifikater – næringsmidler og dyr – forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten gjennomfører mange endringer og presiseringer til helsesertifikatene som ligger i vedlegg III til forordning (EU) 2020/2235. Disse er nødvendige for å riktig forståelse og bruk av helsesertifikatene. Det er også gitt en overgangsordning for bruk av de game sertifikatene så lenge de er utstedt senest 15. november 2022.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/854
Celexnr.: 32022R0854

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 12.08.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: