Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1417 av 22. august 2022 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som fôrtilsetningsstoff til alle fjærkrearter og -kategorier bortsett fra verpehøner og slaktekyllinger og til prydfugler og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1417 of 22 August 2022 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus acidophilus CECT 4529 as a feed additive for all poultry species and categories, other than laying hens and chickens for fattening, and for ornamental birds and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2275 (holder of authorisation: Centro Sperimentale del Latte S.r.l.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruk av et preparat bestående av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). Dette preparatet er tidligere godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for verpehøns, slaktekylling, hund og katt og er nå godkjent for alle fjørfe og prydfugler. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt med følgende minsteinnhold: 1x109 CFU/Kg for fullfôr og 5x108 CFU/L for drikkevann.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1417
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1417

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.08.2022
Høringsfrist: 10.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker