Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1249 av 19. juli 2022 om godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin fremstilt av Ensifer adhaerens CNCM I-5541 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1249 of 19 July 2022 concerning the authorisation of vitamin B12 in the form of cyanocobalamin produced by Ensifer adhaerens CNCM I-5541 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av det vannløselige vitamin B12 (cyanocobalamin) produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Ensifer adhaerens (CNCM I-5541) som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr. Dette er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå godkjennes etter nytt regelverk. Det er ikke detektert levende celler eller rekombinant DNA av mikroorganismen i produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1249
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1249

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.05.2022
Høringsfrist: 11.07.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker