Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1250 av 19. juli 2022 om godkjenningen av etylakrylat, pentylisovalerat, butyl-2-metylbutyrat, 2-metylundekanal, (2E)-metylkrotonsyre, etyl (E,Z)-deka-2,4-dienoat, butan-2-on, cykloheksylacetat, 3,4-dimetylcyklopentan-1,2-dion, 5-etyl-3-hydroksy-4-metylfuran-2( 5H)-on, fenetylbutyrat, heksylfenylacetat, 4-metylacetofenon, 4-metoksyacetofenon, 3-metylfenol, 3,4-dimetylfenol, 1-metoksy-4-metylbenzen, trimetyloksazol og 4,5-dihydrotiofen-3(2H)-on som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1250 of 19 July 2022 concerning the authorisation of ethyl acrylate, pentyl isovalerate, butyl 2-methyl butyrate, 2-methylundecanal, (2E)-methylcrotonic acid, ethyl (E,Z)-deca-2,4-dienoate, butan-2-one, cyclohexyl acetate, 3,4-dimethylcyclopentan-1,2-dione, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, phenethyl butyrate, hexyl phenylacetate, 4-methylacetophenone, 4-methoxyacetophenone, 3-methylphenol, 3,4-dimethylphenol, 1-methoxy-4-methylbenzene, trimethyloxazole and 4,5-dihydrothiophen-3(2H)-one as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av 19 aromastoffer i fôr for alle dyr. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå godkjennes etter nytt regelverk. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. De skal merkes med anbefalt størsteinnhold. Dette er kjente aromastoffer i mat, og de er forventet å ha samme effekt i fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 32022/1250
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1250

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.05.2022
Høringsfrist: 11.07.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker