In vitro diagnostisk medisinsk utstyr - felles spesifikasjoner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1107 av 4. juli 2022 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for visse klasse D medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1107 of 4 July 2022 laying down common specifications for certain class D in vitro diagnostic medical devices in accordance with Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXX. Medisinsk utstyr

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Felles spesifikasjoner er en rekke tekniske og/eller kliniske krav, som ikke er en standard, til et medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. Et utstyr som samsvarer med de felles spesifikasjonene, samsvarer også med kravene i forordning (EU) 2017/746 som omfattes av de felles spesifikasjonene. Produsenter av IVD-utstyr skal overholde de felles spesifikasjonene som er fastsatt, med mindre de kan begrunne at de har valgt løsninger som sikrer et sikkerhets- og ytelsesnivå som minst er likeverdig med nivået i de felles spesifikasjonene.

Kommisjonen vedtar felles spesifikasjoner. De felles spesifikasjonene som nå er vedtatt gjelder for visse kategorier av IVD-utstyr i risikoklasse D (den høyeste risikoklassen), hvor bruken av disse IVD-utstyrene kan innebære en høy risiko for folkehelsen og for den enkelte pasient. De vedtatte felles spesifikasjonene sikrer dermed enhetlige og gjennomgående høye krav til utstyrenes ytelse innen Europa.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1107
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1107

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2022
Frist returnering standardskjema: 25.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: