Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Indonesia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/899 av 8. juni 2022 om ekvivalensen mellom de regulatoriske rammer for sentrale motparter i Indonesia og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 648/2012 hva gjelder de sentrale motparter som er under tilsyn av Indonesias myndigheter for finansielle tjenesteytelser (Otoritas Jasa Keuangan)

Commission implementing decision (EU) 2022/899 of 8 June 2022 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Indonesia to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards central counterparties under the supervision of the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.08.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble truffet av EU-kommisjonen 8. juni 2022 og trådte i kraft 29. juni 2022. Den er innlemmet i EØS-avtalen ennå og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR § 1 nr. 21. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/899 er en likeverdighetsvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motparter i Indonesia etter artikkel 25 (6) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdighetsvurderingen innebærer at den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA kan anerkjenne sentrale motparter etablert i Indonesia slik at de kan tilby clearingtjenester til clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS. Slike likeverdighetsvurderinger skal sikre at de sentrale motpartene fra tredjeland som tilbyr clearingtjenester i EØS, er underlagt juridiske og tilsynsmessige rammer som ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS for en høyere risiko enn de kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motparter etablert i EØS og heller ikke påfører EØS som sådan for et uakseptabelt nivå av systemrisiko.

Beslutningen gjelder ekvivalensen av de juridiske og tilsynsmessige ordningene for sentrale motparter under tilsyn av Indonesia Financial Services Authority, og ikke til de juridiske og tilsynsmessige ordninger for sentrale motparter som leverer clearingtjenester i råvaremarkedet og som er regulert og overvåket av Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)) under handelsdepartementet i republikken Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) eller CCP-er som drives og overvåkes av Bank Indonesia. 

Rettslige konsekvenser

Beslutningen er inntatt i § 1 nr. 21 i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR med hjemmel i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Belsutningen har ikke nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet finner beslutningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/899
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0899

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2022
Frist returnering standardskjema: 30.09.2022
Dato returnert standardskjema: 31.08.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 99/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker