Opinion 02/2023 (RMT.0476)

Opinion 02/2023 Regelmessig oppdatering av SERA-regelverket

Opinion 02/2023 Regular update of the SERA regulatory framework

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA  publiserte regelverksforslaget som NPA 2022-04 25. mai 2022 med høringsfrist 25. august 2022. Dette forslaget ble sendt på offentlig høring, samt vurdert av Luftfartstilsynet. Vi fikk ikke inn noen kritiske merknader til endringforslaget i høringen. Luftfartstilsynet innga kun merknader til et par punkter i regelverksforslaget, hvor vi viste særlig støtte til forslaget. For øvrig vurderte Luftfartstilsynet at det ikke var behov for innpill til EASAs høring. 

Forslaget til Opinion ble sendt fra EASA til kommisjonen 18. august 2023. Saken ble behandlet i EASA-komiteen og i Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet, hvor Luftfartstilsynet har en representant, 17. og 18. oktober 2023. Inntrykket fra diskusjonen i disse gruppene er at forslaget til rettsakter støttes av medlemslandene.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder utkast til en regelverkspakke (RMT.0476 Subtask 1,2 og 4) som består av tre endringsforordninger:

  • En oppdatering av forordning (EU) 923/2012 standardised European rules of the air (SERA),
  • En mindre endring av forordning (EU) 2017/373 om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikstyrings- og flysikringstjenester,
  • En mindre endring av forordning (EU) 139/2014 om krav til flyplasser.

Hovedmålet med regelverksoppdateringen er å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet og miljøvern for EUs luftnavigasjonssystem, ved å sikre nødvendig vedlikehold og utvikling av SERA-regelverket. De to sistnevnte endringene gjøres for sikre sammenheng i reglene etter endringen av SERA.

De foreslåtte endringene av SERA-regelverket går hovedsaklig ut på å:

  • Sikre samsvar mellom SERA-reglene og ICAO-regelverket, særlig ICAO Doc 4444 ‘Pans-ATM’, om nye prosedyrer for standard instrument departures (SID) og standard instrument arrivals (STAR)
  • Innføre endringer i eksisterende prosedyre for radiokommunikasjonsfeil, i påvente av fremtidige endringer av ICAO Annex 2, og dermed fremskynde de tilknyttede operasjonelle fordelene
  • Fjerne tillegget til vedlegget til SERA-forordningen, som inneholder felles avtalte avvik fra ICAOs standarder og anbefalte fremgangsmåter (SARPs), og endre kravene til varsling av avvik ved å innføre referanse til forordning (EU) 2018/1139.

Endringene i forordning (EU) 2017/373 går ut på oppdateringer av definisjoner og bestemmelser om klarering relatert til special VFR. Endringene i forordning (EU) 139/2014 går ut på endring av regler om kommunikasjon mellom flygekontrolltjenesten/ATS og bakkekjøretøy ved radiokommunikasjonsfeil ved å speile endringene i SERA.

Merknader
Hjemmel i EF-traktaten

Forordning (EU) nr. 923/2012 har hjemmel i forordning (EF) nr. 551/2004 og (EU) 2018/1139. Forordning 2017/373 har hjemmel i forordningene (EF) nr. 550/2004, (EF) 551/2004 og (EF) nr. 216/2008. Forordning 139/2014 er hjemlet i (EF) nr. 216/2008.  Alle de nevnte hjemmelsforordningene er hjemlet i TFEU art. 100. 

Rettslige konsekvenser

I forslaget foreslås det å endre forordning (EU) nr. 923/2012 the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation, også kalt SERA. Forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, og det vil dermed bli behov for å endre denne for å gjennomføre endringen i norsk rett. 

Forordning (EU) 2017/373 laying down common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight, er gjennomført i norsk rett i forskrift nr. 1029 16. juni 2022 om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m.Forordning (EU) 139/2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes er gjennomført i norsk rett i forskrift nr. 1000 25. august 2015.  Det vil også bli behov for å endre disse forskriftene for å gjennomføre endringene i norsk rett. 

Endringene anses å havne i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper inn i norsk handlefrihet), og det anses ikke nødvendig med forbehold om Stortingets samtykke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverksendring av SERA retter seg mot piloter og flygeledere, og påvirker dermed flyoperatører og tjenesteytere. I tillegg påvirkes Luftfartstilsynet noe. Endringene av forodning (EU) 2017/373 påvirker tjenesteytere, og endringen av forordning (EU) 139/2014 påvirker tjenesteytere og flyplassoperatører. Det gjøre relativt små endringer i alle disse regelverkene, og endringene vil som utgangspunkt bare få slike økonomiske og administrative konsekvenser for aktørene at de kan håndteres innenfor deres vanlige operasjoner og budsjetter.

Sakkyndige instansers merknader

Saken er ikke behandlet av Spesialutvalget. 

Luftfartstilsynet finner det foreliggende forslaget til rettsakter EØS-relevant og akseptable.

Vurdering

Luftfartstilsynet er enig i behov for oppdateringene og støtter det foreliggende forslaget. Vi finner rettsaktene akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 550/2004, 551/2004, og 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart: 03.06.2022
Høringsfrist: 25.08.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker