Forsiden

NPA 2022-04 (RMT.0476)

NPA 2022-04: Regelmessig oppdatering av SERA-regelverket

Notice of Proposed Amendment (NPA) 2022-04 Regular update of the SERA regulatory framework

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget er publisert av EASA (EUs luftfartsbyrå) som NPA 2022-04. Forslaget ble publisert 25. mai 2022 med høringsfrist 25. august 2022. 

Det innledende forslaget er vurdert av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet hadde kun merknader til et par punkter, hvor vi viste særlig støtte til forslaget. For øvrig har Luftfartstilsynet vurdert at det ikke er behov for innpill til EASAs høring. 

Det er ventet at forslag til Kommisjonen (opinion) vil oversendes i løpet av 2022, og at endringsforordningen blir vedtatt i løpet av 2023. 

Sammendrag av innhold

Hovedmålet med regelverksoppdateringen er å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet og miljøvern for EUs luftnavigasjonssystem, ved å sikre nødvendig vedlikehold og utvikling av SERA-regelverket (Standardised European Rules of the Air). For å oppnå dette formålet foreslår EASA endringer i forordning (EU) nr. 923/2012 (SERA) og tilhørende AMC og GM. 

De foreslåtte endringene går hovedsaklig ut på å:

  • Sikre samsvar mellom SERA-reglene og ICAO-regelverket, særlig ICAO Doc 4444 ‘Pans-ATM’, om nye prosedyrer for standard instrument departures (SID) og standard instrument arrivals (STAR)
  • Innføre endringer i eksisterende prosedyre for radiokommunikasjonsfeil, i påvente av fremtidige endringer av ICAO Annex 2, og dermed fremskynde de tilknyttede operasjonelle fordelene
  • Innføre hastighetsbegrensninger for å forhindre supersoniske flyvninger over EUs territorium, med mål om å beskytte innbyggerne mot uakseptable soniske boomer generert av supersoniske transportfly (SST), for å opprettholde et høyt miljøvernnivå i Europa

Merknader
Rettslige konsekvenser

I forslaget foreslås det å endre forordning (EU) nr. 923/2012 the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation, også kalt SERA, samt tilhørende AMC og GM. Forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift nr. 1578 14. desember 2016 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, og det vil dermed bli behov for å endre denne for å gjennomføre endringen i norsk rett. 

I forslaget foreslås det også en mindre endring i GM til forordning (EU) 2017/373 common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight. Denne endringen er således ikke endring av regelverk men veiledingmateriale til forordningen og vil ikke medføre behov for å endre norsk regelverk.

Forordning (EU) nr. 923/2012 har hjemmel i forordning (EF) nr. 551/2004 og (EU) 2018/1139, som begge har hjemmel i TFEU art. 100. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverksendring av SERA retter seg mot piloter og flygeledere, og påvirker dermed flyoperatører og tjenesteytere. I tillegg påvirkes Luftfartstilsynet også noe. Endringene vil som utgangspunkt bare få slike økonomiske og administrative konsekvenser for aktørene at de kan håndteres innenfor deres vanlige operasjoner og budsjetter. Informasjonen på dette punktet vil oppdateres med eventuell informasjon som fremkommer under høringen. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet finner forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 551/2004 og 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart: 03.06.2022
Høringsfrist: 25.08.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker