Ny mat - endring bruksvilkår - DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1365 av 4. august 2022 som godkjenner endringer i bruksvilkårene for DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp. i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1365 of 4 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food Schizochytrium sp. oil rich in DHA and EPA

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksvilkår for DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp, som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Ingrediensen godkjennes for bruk i fiske- og kjøtterstatninger til den generelle befolkningen.

EU-kommisjonen har vurdert at det ikke er nødvendig å be EFSA om ytterligere vurdering i denne saken. Utvidelsen av bruksvilkår vil medføre inntak som er sammenlignbart med inntaket EFSA tidligere har vurdert som trygt.

Ved rettsakten endres bruksvilkårene for DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp. i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1365
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R1365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: