Ny mat - endring bruksvilkår og spesifikasjoner - nikotinamidribosidklorid

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1160 av 5. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkår for bruk og spesifikasjonen til næringsmiddelet nikotinamid-ribosidklorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1160 of 5 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use and the specifications of the novel food nicotinamide riboside chloride

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksvilkår og spesifikasjoner for nikotinamidribosidklorid, som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Ingrediensen godkjennes for bruk i næringsmidler til spesielle medisinske formål, totale kosterstatninger for vektkontroll og måltidserstattere – alle bare for voksne, unntatt gravide og ammende.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har i en risikovurdering vedtatt 14. september 2021 konkludert med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg i næringsmidler spesielle medisinske formål, totale kosterstatninger for vektkontroll og måltidserstattere til voksne ved de angitte bruksvilkår.

Det innføres krav om merking for å sikre at næringsmidlene ikke inntas av personer under 18 år, gravide og ammende.

Det settes maksimumsnivå for forurensninger av kvikksølv, kadmium og bly i spesifikasjonene, fordi slike ikke finnes for de nye matvarekategoriene i det generelle regelverket for forurensende stoffer i næringsmidler.

Søkeren ba om databeskyttelse for flere studier, og EFSA og KOM har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ved rettsakten endres bruksvilkår, spesifikasjoner og merkekrav for nikotinamidribosidklorid i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser  rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1160
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R1160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: