Plantevernmidler - rettkjedede sommerfuglferomoner, regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1251 av 19. juli 2022 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene rettkjedede sommerfuglferomoner (acetat) som lavrisiko aktive stoffer og rettkjedede sommerfuglferomoner (aldehyder og alkoholer) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1107/2009 og om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1251 of 19 July 2022 renewing the approval of the active substances Straight Chain Lepidopteran Pheromones (acetates) as low-risk active substances, and Straight Chain Lepidopteran Pheromones (aldehydes and alcohols) in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettkjedede sommerfuglferomoner regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 30. august 2037. Rettkjedede sommerfugleferomoner er stoff som produseres naturlig av insekter av sommerfugleordenen. Stoffet har samme strukturmessige definisjon og virkningsmekanisme, men kan bestå av acetater, aldehyder eller alkoholer. Ved vurdringen av stoffet ble det derfor også skilt mellom disse tre ulike formene. 

Det er ikke påvist betenkeligheter av betydning ved stoffet. Acetatformen er likevel vurdert som lavrisiko aktivt stoff, og legges til liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011, mens aldehyd- og alkoholformen er godkjent som ordinære aktive stoffer, og legges til liste B i samme vedlegg.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettkjedede sommerfuglferomoner inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet til bekjempelse av ulike insektarter i ris, druer, steinfrukt m.v.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1251
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R1251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.07.2022
Frist returnering standardskjema: 14.11.2022
Dato returnert standardskjema: 08.09.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 92/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.05.2023

Lenker