Revidert spørreskjema - rapportering på oppfyllelse av kvotedirektivet

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/919 av 8. juni 2022 om endring av kommisjonsbeslutning 2005/381/EF om spørreskjema for rapportering på oppfyllelse av direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv)

Commission Implementing Decision (EU) 2022/919 of 8 June 2022 amending Commission Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. juni 2022 og publisert i EUs Official Journal den 14. juni 2022. 

Rettsakten er til vurdering i EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Gjennom klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) etablerer EU et system for handel med klimakvoter. Systemet omfatter utslipp av klimagasser fra industri, petroleum, kraftproduksjon og luftfart. Kvotesystemet setter et tak på utslippene fra aktivitetene som omfattes. Utslippstaket fungerer ved at det utstedes et begrenset antall kvoter som de kvotepliktige trenger for å kunne slippe ut klimagasser.

Kvotene i systemet må gjøres tilgjengelig for de kvotepliktige aktørene. Hovedregelen er at kvotene auksjoneres til høystbydende, men det er også en betydelig andel vederlagsfri tildeling. 

Hver medlemsstat er ansvarlig for å administrere visse oppgaver opp mot kvotepliktige virksomheter og luftfartsøysoperatører, blant annet tildeling av vederlagsfrie kvoter og innlevering av kvoter til oppgjør. 

Gjennom kommisjonsbeslutning 2005/381/EF ble det opprettet et detaljert spørreskjema som medlemsstatene skal fylle ut og sende til Kommisjonen hvert år, jf. artikkel 21(1) i EUs klimakvotedirektiv. 

Rettsakten er sentral for driften av EUs kvotesystem fordi den gjør det mulig for Kommisjonen å sammenstille informasjon om hvordan systemet fungerer i praksis. 

Flere rettsakter under EUs klimakvotedirektiv med regler for fase 4 av klimakvotesystemet (2021-2030) har blitt vedtatt. I tillegg har medlemsstatene opparbeidet seg erfaring med spørreskjemaet etter artikkel 21. Disse forholdene har gjort det nødvendig å endre, forenkle og forbedre spørreskjemaet.

De vedtatte endringene i rettsakten har vært behandlet i Kommisjonens klimakomité (Climate Change Committee), der medlemsstatene er representert og der Norge deltar med tale og forslagsrett. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ilegger ikke byrder på de kvotepliktige virksomhetene og har ikke økonomiske konsekvenser for staten.

Rettsakten forenkler den årlige rapporteringen til Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan, og vil dermed bidra til å redusere de administrative byrdene for Miljødirektoratet, som gjennomfører rapporteringen for Norges del. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble forelagt spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert, ved skriftlig prosedyre 7. september 2022 (med svarfrist 15. september 2022). Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakter endrer en rettsakt som er innlemmet i EØS-avtalen, og vurderes i utgangspunktet som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2022/919
Basis rettsaktnr.: 2005/381/EF
Celexnr.: 32022D0919

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.08.2022
Frist returnering standardskjema: 23.11.2022
Dato returnert standardskjema: 03.11.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.06.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 14.06.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.06.2023

Lenker