Vet - oppheve beskyttelsestiltak HPAI H5N1 ville fugler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/937 av 16. juni 2022 som opphever beslutning 2006/563/EF om visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos ville fugler i EØS

Commission Implementing Decision (EU) 2022/937 of 16 June 2022 repealing Decision 2006/563/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in wild birds in the Community

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever beslutning 2006/563/EF om visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos ville fugler i EØS. Bakgrunnen for oppheving er at rettsaktene som beslutningen er hjemlet i er opphevet (direktiv 89/662/EØF og diretktiv 90/425/EØF). I tillegg er bestemmelsene i beslutningen ikke passende for dagens epidemiologiske situasjon når det gjelder høypatogen aviær influensa.

Bestemmelser om bekjempelse av høypatogen aviær influensa finnes i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gjennomført i dyrehelseforskriften og forordning (EU) 2020/687 gjennomført i dyresykdomsbekjempelsesforskriften.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører oppheving av forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om særskilte beskyttelsestiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos viltlevende fugl.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at rettsaken ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/937
Celexnr.: 32022D0937

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.06.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 10.08.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: