EØS-notatbasen

Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2336 av 28. november 2022 om offentliggjøring av en liste over visse CO2-utslippsverdier per produsent samt gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye tunge kjøretøyer registrert i Unionen og referanseverdier for CO2-utslipp i henhold til forordning (EU) 2019/1242 for rapporteringsperioden 2020

Commission Implementing Decision (EU) 2022/2336 of 28 November 2022 on the publication of a list indicating certain CO2 emissions values per manufacturer as well as average specific CO2 emissions of all new heavy-duty vehicles registered in the Union pursuant to Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council for the reporting period of the year 2020

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 28. november 2022.

Den ble tatt inn i EØS-avtalen 28.04.23, beslutning nr. 106/2023. Endringsforskrift ble vedtatt 03.05.23 og Form 1 sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Forordningen (EU) 2019/1242 setter reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Reduksjonsmålene er 15 % i 2025 og 30 % i 2030 sammenlignet med gjennomsnittet for nye, tunge kjøretøy registrert i EU i referanseperioden. Referanseperioden er satt til 1. juli 2019-30. juni 2020. Kravene til utslippreduksjoner angis i gram CO2 per tonnkilometer (g CO2/tkm) for å gjenspeile de tunge kjøretøyenes transportnytte.

I henhold til forordning (EU) 2019/1242 skal EU-kommisjonen årlig beregne det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet til en fabrikant i tillegg til fabrikantens null- og lavutslippsfaktor, og reduksjonsbane for CO2-utslipp og utslippskreditter basert på kredittsystemene beskrevet i artikkel 7 i forordning (EU) 2019/1242. Data som legges til grunn for EU-kommisjonens beregninger er innrapporterte data slik det er beskrevet i forordning (EU) 2018/956.

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/2336 er rettet mot følgende fabrikanter:

 • Daimler Truck AG
 • DAF NV
 • Ford Otomotiv Sanayi AS
 • Iveco Magirus-AG
 • Iveco SPA
 • MAN Truck and Bus SE
 • Renault Truck SA
 • Scania CV AB
 • Volvo Truck Corporation

Resultatene til disse fabrikantene for ovennevnte faktorer for rapporteringsåret 2020 er listet i beslutningens vedlegg I. Verdiene fra beregningene baserer seg på data som var tilgjengelige for EU-kommisjonen per 1. august 2022. Tallene vil muligens måtte ajourføres dersom ytterligere opplysninger som har betydning for kalkulasjonene fremkommer.

Den gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippsverdien fra alle nye tunge kjøretøy som ble registrert i rapporteringsperioden for året 2020 er 52,46 g/tkm. Til sammenligning var tallet 52,75 g/tkm for året 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen vil bli tatt inn i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler og tunge kjøretøy (M, N og O).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen presenterer resultatene fra rapporteringsåret 2020. Reduksjonsmålene retter seg mot nevnte tungbilfabrikanter.

De administrative konsekvensene er begrenset til å ta beslutningen inn i nevnte forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EFTAs hurtigprosedyre. Statens vegvesen har vurdert beslutningen å være relevant og akseptabel, og denne vurderingen legges derfor til grunn.

Vurdering

Andre opplysninger

Beslutningen er vurdert relevant og akseptabel for Norge av Statens vegvesen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2336
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022D2336

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2022
Frist returnering standardskjema: 11.01.2023
Dato returnert standardskjema: 11.01.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker