Vet - endring av dyrehelsebestemmelser om import

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/119 av 9. november 2022 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser for import til Unionen og forflytninger etter import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og animalske produker

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/119 of 9 November 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold 

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. 

Denne rettsakten gjør visse endringer til dyrehelsebestemmelsene ved import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjeland til EØS-land. Endringene er som følger:

Import av akvatiske dyr og produkter 

 • En tydeliggjøring av hvilke akvatiske dyr og akvatiske produkter som ikke er omfattet av virkeområdet til rettsakten (forordning (EU) 2020/692). Dette gjelder ville dyr og deres produkter som landes fra fiskefartøyer, og som går direkte til humant konsum. I tillegg omfattes ikke animalske produkter fra slaktede akvatiske dyr, som ikke skal bearbeides videre i EØS. 

 • En tydeliggjøring avat bruken av nasjonale tiltak mot ikke listeførte sykdommer hos akvatiske dyr iht. artikkel 226(3) av forordning (EU) 2016/429 også gjelder for sykdommer listeført som kun kategori E. 

 • Tillatelse til at fiskehelsebiologer i tredjeland kan utføre veterinære oppgaver, tilsvarende bestemmelsene i dyrehelseforordningen. Dette innebærer at fiskehelsebiologer kan gjennomføre kliniske inspeksjoner av akvatiske dyr i forbindelse med eksport, forutsatt at deres nasjonale myndighet har gitt tillatelse til dette i sin nasjonale lovgiving.  

 • Tillatelse til at levende akvatiske dyr som er pakket og merket for direkte humant konsum iht. bestemmelsene i forordning (EC) 853/2004, kan mellomlagres under transport mellom opprinnelsesstedet og destinasjonen i EØS. Endringen begrunnes med lavere dyrehelserisiko for slike forsendelser. 

 • Gir unntak fra kravet om at skipsfører ved sjøtransport skal signere deklarasjonen, som vanligvis kreves ved slik transport av akvatiske dyr, når forsendelsen gjelder akvatiske dyr pakket og merket for direkte humant konsum.  Endringen begrunnes med lavere dyrehelserisiko for slike forsendelser. 

Import av hunder, katter og ildre 

 • Tilpasser bestemmelsene slik at det ikke er obligatorisk å desinfisere kjøretøy ved ikke-kommersiell import. 

 • Gir unntak fra krav om at mottakssted i EØS må være et anlegg ved ikke-kommersiell import. 

 • Innfører krav om at sheltere i tredjeland må godkjennes før det tillates å importeres dyr til EØS-land fra disse. 

 • Endring av at tidsintervallet for behandling mot infeksjon med dvergbendelorm (Echinoccocus multilocularis) skal være 48 til 24 timer før import, ikke før ankomst EØS-land. 

Import av fjørfe 

 • Oppdatering av tidsperioden som kreves for å gjenoppnå sykdomsfri status for høypatogen fugleinfluensa slik at denne stemmer overens med perioden på 3 måneder som kreves for å gjenoppnå slik status etter utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i EØS-land. 

 • Åpner for at levende fjørfe fra tredjeland eller territorium kan transporteres gjennom en restriksjonssone dersom de skal direkte til slakteri, på gitte vilkår som ivaretar dyrehelserisiko. Årsaken er at lengre reisevei rundt restriksjonsområde vil føre til dyrevelferdsmessige utfordringer. 

Import av hestedyr 

 • Legger til en definisjon av vektorbeskyttet anlegg da begrepet benyttes i kravene om afrikansk hestepest og venezuelansk virusencephalomyelitt. Samtidig justeres definisjonen av vektorbeskyttet anlegg i vedlegg XI av forordning (EU) 2020/692 med definisjonen gitt i forordning (EU) 2020/689 og standarder fra Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH). 

 • Åpner for at forflytningsrestriksjonene kan oppheves etter 30 dager uten nye tilfeller og etter at siste mottagelige dyr på anlegget er avlivet eller slaktet, samt at anlegget er vasket og desinfisert, for sykdomstilfeller av surra, snive eller smittsom hesteanemi. 

Import av sau 

 • Justerer spesielle krav for ovin epididymitt (Brucella ovis) til kravene om oppholdstid i anlegget før sauer kan sendes til EØS-land. 

Import av avlsmateriale 

 • Endrer definisjonen av embryo oppsamlingsteam, slik at disse også omfatter team som kun samler opp og håndterer ubefruktede egg. 

 • Gir unntak fra det generelle vaksinasjonsforbudet av donordyr mot munn- og klauvsjuke i spesielle tilfeller i tråd med standarder og vilkår gitt av Verdens Dyrehelseorganisasjon (WOAH). 

 • Lettelser i kravene for import av avlsmateriale fra visse dyr til avgrensede anlegg, da dyrehelserisikoen i slike tilfeller er mindre. 

Identifikasjon av dyr 

 • Det åpnes for at hov- og klauvdyr og fugler i fangenskap kan merkes med et fysisk merke som ikke er i tråd med ISO Standard 3166, dersom det søkes om dette hos myndighetene i mottakslandet. 

Import av kjøttprodukter 

 • Dato for visse krav knyttet til opprinnelsesanlegget til dyrene det ferske kjøttet, som brukes til kjøttproduktene, stammer fra endres fra avsenderdato til slaktedato som vil avspeile dyrehelserisikoen bedre. 

Import av melkeprodukter 

 • Åpner for produksjon av melkeprodukter som ikke skal underlegges risikoreduserende behandling ikke bare fra rå melk, men også fra andre melkeprodukter, da dyrehelserisikoen er tilsvarende. 

Import av sammensatte produkter 

 • Åpner for muligheten av å bruke melkeprodukter fra EØS-land eller behandlede melkeprodukter fra tredjeland med tillatelse til import av rå melk for produksjon av lagringsstabile sammensatte produkter. 

 • Tydeliggjør hvilke krav som gjelder for lagringsstabile sammensatte produkter som inneholder melkeprodukter eller eggprodukter. 

Fugler i fangenskap som returneres etter avvist tredjelandseksport 

 • Bestemmelsene om at fjørfe som avvises ved tredjelandsimport kun kan returneres til EØS-land dersom tredjelandet er listeført utvides til også å gjelde fugler i fangenskap da dyrehelserisikoen er tilsvarende. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 

Rettsakten vil gjennomføres som en endringsforordning til forordning (EU) 2020/692 som er gjennomført i § 3 av dyreimportforskriften. Den vil derfor medføre en endring av denne. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Endringene er relativt små og vurderes ikke å gi noen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Akvatiske dyr og produkter

Endringene som gjelder virkeområdet, og nasjonale tiltak for akvatiske dyr er en tydeliggjøring av gjeldene bestemmelser. Dette ser vi på som positivt for å unngå fremtidige feiltolkninger av regelverket. 

Når det gjelder åpningen for at fiskehelsepersonell kan utføre veterinære oppgaver, forutsatt at dette er regulert i deres egne nasjonale lovgiving, er dette i tråd med vår egen regulering og praksis gjennom mange år. Vi anser det derfor som en rimelig tilpassning for tredjeland. 

Lempingene som gjelder mellomlagring, og unntak fra å utstede en kapteinserklæring ved sjøtransport, av forsendelser av levende akvatiske dyr pakket og merket for direkte konsum iht. hygienebestemmelsene, ansees som rimelige tatt i betraktning den reduserte riskoen for smittespredning knyttet til denne typen forsendelser. 

Landdyr

Det vurderes som positivt at ikke-kommersiell import av kjæledyr unntas fra krav om desinfeksjon av kjøretøy og registrering av mottaksanlegg. Dette er bestemmelser som vanskelig lar seg gjennomføre og kontrollere, samt at de ikke virker forholdsmessige.

Det virker fornuftig at dyrehelsekrav ved utbrudd, gjenoppnåelse av sykdomsfri status for fugleinfluensa og opphevelse av forflytningsrestriksjoner ved hestesykdommer, tilpasses og justeres i tråd med tilsvarende bestemmelser som gjelder i EØS-området.

Videre vurderes det som positivt at definisjonen av «vektorbeskyttet anlegg» blir lik for hele dyrehelseregelverket og at oppholdsperioden for en spesifikk sykdom (ovin epididymitt) tilpasses generelt krav om oppholdsperiode for arten.

Åpning for å akseptere identifikasjonskode som ikke tilfredsstiller angitt ISO-standard virker forholdsmessig og vurderes å ivareta hensikten med bestemmelsen. Likeledes utvidelse av bestemmelsen om retur av fjørfe som avvises etter tredjelandseksport til også å gjelde fugler i fangenskap.

Avlsmateriale

Tilpasninger av definisjon av «embryo oppsamlingsteam» vurderes som positivt. Det samme gjelder tilpasninger til WOAH-standard når det gjelder vaksinasjon av donordyr ved særlige tilfeller. Lettelsene ved import av avlsmateriale til avgrensede anlegg vurderes som forholdsmessige.

Animalske produkter

Justeringene av bestemmelsene om import av animalske produkter virker forholdsmessige og fornuftige.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)7913
Rettsaktnr.: 2023/119
Basis rettsaktnr.: 2020/692
Celexnr.: 32023R0119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2022
Frist returnering standardskjema: 13.01.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker