Biocid - ADBAC-produkt

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2022/146 av 1. februar 2022 om bestemmelse av om et produkt som inneholder alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commision Implementing Decision (EU) 2022/146 of 1 February 2022 determining whether a product containing Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride is a biocidal product, pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 1. februar 2022 og ble publisert i OJ 3. februar 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. juni 2022.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/146 er utarbeidet etter henvendelse fra Danmark for å få avgjort om et produkt som inneholder alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16)) i en konsentrasjon på 2,4 % som markedsføres som et langtidsvirkende rengjøringsmiddel for å fjerne belegg på treverk, mur, takplater, belegningsstein og andre overflater er et biocidprodukt i henhold til biocidforordningen.

ADBAC/BKC (C12-16) er i vurderingsprogrammet for biocidaktive stoffer bl.a. i produkttype 2 (desinfeksjonsmidler og algedrepende midler, som ikke er ment for direkte bruk på mennesker eller dyr). Tilstedeværelse av et arkivstoff over et bestemt konsentrasjonsnivå i et produkt innebærer i praksis, at produktet bekjemper virkningen av en eller flere skadegjørere. Produktet inneholder 2,4 % ADBAC/BKC (C12-16) i og kan anvendes enten ufortynnet eller fortynnet til 50 %, og denne konsentrasjon tilsvarer konsentrasjonen for det samme arkivstoffet i godkjente algefjernende biocidprodukter. Produktet har som formål å forebygge og bekjempe fremvekst av uønskede alger.

Siden produktet inneholder et arkivstoff og har til formål å bekjempe virkningen av en skadegjører ved en virkemåte som ikke er utelukkende fysisk eller mekanisk, bør produktet betraktes som et biocidprodukt i produkttype 2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/146
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32022D0146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2022
Frist returnering standardskjema: 18.03.2022
Dato returnert standardskjema: 18.03.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 172/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.03.2022
Høringsfrist: 15.04.2022
Frist for gjennomføring: 11.06.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 10.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.07.2022

Lenker