Biocid - Sojet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/323 av 22. februar 2022 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/323 of 22 February 2022 on the unresolved objections regarding the conditions for granting an authorisation for the biocidal product Sojet in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 22.02.2022 og ble publisert i OJ 28.02.2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2022.

Sammendrag av innhold

Tyskland har som ansvarlig myndighet vurdert et biocidprodukt med de biocidaktive stoffene  imidakloprid og cis-trikos-9-en for profesjonell bruk til bekjempelse av fluer innendørs i industri- og næringsbygg, privathusholdninger, offentlige arealer og i husdyrrom. Frankrike var uenig med rapportørlandet i deres vurdering at for å sikre trygg håndtering av produktet trengtes bruk av kjemikalieresistente hansker og vernedress av en viss standard. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av det aktuelle biocidproduktet. Etter avstemming i stående komite er det konkludert at med produktet skal merkes med krav til hansker og vernedress, men dersom det identifiseres tekniske eller organisasjonsmessige tiltak hvor man oppnår tilsvarende eller bedre reduksjon av eksponeringen enn ved bruk av verneutstyr, kan godkjenningsmyndighet spesifisere dette i godkjenningsvedtaket i stedet for kravet til verneutstyr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/323
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32022D0323

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2022
Frist returnering standardskjema: 11.04.2022
Dato returnert standardskjema: 11.04.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 310/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.03.2022
Høringsfrist: 15.04.2022
Frist for gjennomføring: 10.12.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 09.12.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.01.2023

Lenker